A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kon Rẫy: Thực hiện tốt Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật

Thực hiện Luật số 14/2012/QH13, ngày 20/6/2012 của Quốc hội về phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), 10 năm qua (2012-2022), huyện Kon Rẫy phối hợp với các ngành liên quan, các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tích cực chủ động PBGDPL đến cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) và người dân.

Ông Nguyễn Văn Thủy- Phó Chủ tịch UBND huyện Kon Rẫy cho biết: Kể từ khi triển khai thực hiện Luật số 14/2012/QH13 đến nay, công tác PBGDPL được UBND huyện bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước phù hợp với từng nhóm đối tượng và từng địa bàn. Chương trình tuyên truyền sát thực tế, chủ yếu tuyên truyền các văn bản pháp luật mới và liên quan mật thiết đến người dân như: Hiến pháp năm 2013; các luật Khiếu nại, Tố cáo, Phòng chống tham nhũng (PCTN), Hộ tịch, Đất đai, Nghĩa vụ quân sự, Hôn nhân và gia đình, Xử lý vi phạm hành chính, Hình sự, Môi trường, Phòng chống ma túy và các quy định của pháp luật về phòng, chống các tệ nạn xã hội, an toàn giao thông.

          Đồng thời, UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thường xuyên phổ biến rộng rãi các chủ trương, quan điểm, nội dung chính sách, văn bản về cải cách hành chính, về cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp, kiểm soát thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác thi hành pháp luật, xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, định hướng các quy định về chính sách pháp luật mà dư luận xã hội quan tâm.

Phòng Tư pháp huyện Kon Rẫy phổ biến pháp luật tại xã Tân Lập. Ảnh: T.V.P

Đối với CBCCVC, UBND huyện tổ chức chủ yếu thông qua hình thức phổ biến pháp luật trực tiếp như: Hội nghị, tập huấn, bồi dưỡng, lồng ghép tại các cuộc họp chi bộ, đảng bộ, giao ban, các buổi sinh hoạt của cơ quan, đoàn thể; niêm yết tại trụ sở, bản tin của cơ quan; thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, internet cung cấp thông tin, tài liệu pháp luật để quán triệt nội dung các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương và địa phương.

Đối với quần chúng nhân dân, UBND huyện chú trọng hình thức phổ biến pháp luật trực tiếp và cung cấp thông tin, tài liệu pháp luật thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống loa phát thanh của xã và tại các thôn; phát tờ rơi, tờ gấp pháp luật; xử lý vi phạm hành chính, hoạt động tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, hòa giải ở cơ sở, lồng ghép trong hoạt động văn hóa-văn nghệ, sinh hoạt của tổ chức chính trị và đoàn thể, tủ sách pháp luật.

Đồng thời, UBND huyện tổ chức 25 hội nghị và 56 cuộc họp tại các thôn để lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, có 9.670 ý kiến tham gia; tổ chức lấy ý kiến về dự thảo Luật Đất đai sửa đổi, có 5.850 lượt người tham gia; tổ chức phổ biến, tuyên truyền Hiến pháp năm 2013 và một số luật, nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2014, có 140 lượt người tham dự; tổ chức hội nghị phổ biến Kết luận số 92-KL/TW, ngày 12/3/2014 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/W ngày 2/6/2005 của Bộ Chính trị (khóa IX) về thực hiện Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, có 45 lượt người tham dự; tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) và Bộ luật Hình sự (sửa đổi), có 9.155 ý kiến tham gia; tổ chức  Cuộc thi tìm hiểu Hiến pháp năm 2013, thu hút 714 bài dự thi; tham gia Cuộc thi tiểu phẩm tuyên truyền về PCTN do Sở Tư pháp tổ chức và đạt giải Ba toàn đoàn.

Ngoài ra, huyện phối hợp với các ngành liên quan, các tổ chức chính trị-xã hội tích cực, chủ động tuyên truyền, phổ biến kịp thời, đầy đủ những nội dung các chương trình, đề án của Trung ương, của tỉnh và các văn bản pháp luật liên quan đến cuộc sống của nhân dân. Trong đó, chú trọng tuyên truyền các đề án về “Tăng cường công tác PBGDPL nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên”, “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS”, “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho CBCCVC và nhân dân”.

Đặc biệt, UBND huyện chú trọng triển khai Đề án “Tuyên truyền, PBGDPL về PCTN, Công ước Liên hợp quốc về PCTN trong CBCCVC và nhân dân”, nên đến nay, 100% CBCCVC, lãnh đạo doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp được tuyên truyền, PBGDPL về PCTN; 90% người lao động tại doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh và 70% người dân nông thôn, DTTS, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, tiểu thương, lao động tự do được tuyên truyền, PBGDPL về PCTN; 100% chương trình đào tạo thuộc các loại hình giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng có nội dung về PCTN, đạo đức liêm chính.

Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Thủy khẳng định: Trong 10 năm qua, việc thực hiện Luật số 14/2012/QH13 được UBND huyện tiến hành nghiêm túc, kịp thời từ khâu quán triệt nội dung đến công tác triển khai, tổ chức tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với các đối tượng, tình hình thực tế trên địa bàn huyện. Đồng thời, bám sát mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của các chương trình, đề án và lồng ghép các nội dung PBGDPL bảo đảm tính khả thi, có trọng tâm, trọng điểm, nên nhận thức của CBCCVC và người dân cơ bản được nâng lên, góp phần hạn chế những hành vi vi phạm pháp luật.


Tác giả: Trần Văn Phúc- Báo Kon Tum

Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật