A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong xây dựng nông thôn mới

Ngày 02/08/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 924/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới (NTM), hướng tới NTM thông minh giai đoạn 2021 - 2025.

Mục tiêu tổng quát của Chương trình là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong xây dựng NTM nhằm tăng cường hiệu quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM, góp phần thúc đẩy kinh tế nông thôn, nâng cao chất lượng đời sống người dân, thu hẹp dần khoảng cách về chất lượng dịch vụ giữa nông thôn - thành thị, từng bước hướng tới NTM thông minh.
 

Phát triển chính quyền số và các chủ thể kinh tế số ở nông thôn; phát triển xã hội số cho cộng đồng dân cư ở nông thôn đến năm 2025
 

Về phát triển chính quyền số: Chương trình MTQG xây dựng NTM được tổ chức đồng bộ, thống nhất trên nền tảng công nghệ số, ít nhất 90% hồ sơ công việc cấp trung ương, cấp tỉnh, 80% hồ sơ công việc cấp huyện và 60% hồ sơ công việc cấp xã được xử lý trên môi trường mạng;
 
Ít nhất 97% số xã đạt chuẩn chỉ tiêu 8.4 của Tiêu chí số 8 về "Thông tin và Truyền thông" theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM, 50% số xã đạt chuẩn chỉ tiêu 8.4 của Tiêu chí số 8 về "Thông tin và Truyền thông", 50% số xã đạt chuẩn chỉ tiêu số 15.2 của Tiêu chí số 15 về "Hành chính công theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM nâng cao"; Có ít nhất 60% đơn vị cấp huyện đạt chuẩn chỉ tiêu 9.5 của Tiêu chí số 9 về "An ninh trật tự - Hành chính công" theo Bộ tiêu chí quốc gia về huyện NTM, 25% đơn vị cấp huyện đạt chuẩn chỉ tiêu 6.5 của Tiêu chí số 6 về "Kinh tế", 25% đạt chỉ tiêu 9.2 của Tiêu chí số 9 về "An ninh trật tự - Hành chính công" theo Bộ tiêu chí quốc gia về huyện NTM nâng cao;
 
Phấn đấu 100% cán bộ quản lý các cấp tham gia thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM được tập huấn, nâng cao năng lực về chuyển đổi số.
 
Về phát triển kinh tế số, góp phần thúc đẩy kinh tế nông thôn: Ít nhất 70% xã có các hợp tác xã, 70% cấp huyện có các mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản chủ lực và 50% các mô hình liên kết gắn với vùng nguyên liệu có ứng dụng công nghệ số.
 
Về xã hội số trong xây dựng NTM: Có ít nhất 40% đơn vị (cấp xã, huyện) cung cấp ít nhất một dịch vụ thiết yếu (y tế, giáo dục, giám sát cộng đồng, an ninh trật tự, môi trường, văn hóa) và tổ chức lấy ý kiến phản hồi về sự hài lòng của người dân/cộng đồng về kết quả xây dựng NTM thông qua ứng dụng trực tuyến.
 
Phấn đấu mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có ít nhất 01 mô hình thí điểm xã NTM thông minh theo lĩnh vực nổi trội nhất (kinh tế, du lịch nông thôn, môi trường, văn hoá…), làm cơ sở để tổng kết và đề xuất Bộ tiêu chí quốc gia về NTM thông minh giai đoạn 2026 - 2030.

 

Chương trình đề ra các nhiệm vụ, giải pháp như: Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số trong xây dựng NTM; Đẩy mạnh xây dựng chính quyền số trong xây dựng NTM; Thúc đẩy kinh tế số trong phát triển kinh tế nông thôn; Tập trung phát triển xã hội số trong xây dựng NTM. Đào tạo và nâng cao năng lực về chuyển đổi số; Xây dựng và hoàn thiện cơ chế, chính sách; Đẩy mạnh phát triển hạ tầng số và dữ liệu số; Triển khai thí điểm mô hình chuyển đổi số trong xây dựng NTM; Huy động nguồn lực triển khai Chương trình...


Nguồn:kontum.gtov.vn Sao chép liên kết

Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật