Về việc lấy ý kiến dự thảo ban hành Quy chế làm việc của UBND huyện nhiệm kỳ 2021- 2026

Danh sách file (2 files)
Mô tả:

Công văn số 220/VP-TH, ngày 12/11/2021 của Văn phòng UBND huyện Kon Rẫy

Tin nổi bật Tin nổi bật