A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách TTHC trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023.

Ngày 11/8, UBND huyện Kon Rẫy đã Công văn 1037 triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách TTHC trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023.

Một cửa liên thông trong giải quyết TTHC

Theo đó, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm các chỉ đạo của UBND tỉnh về cải cách TTHC trên địa bàn. Thực hiện nghiêm việc niêm yết, công khai, minh bạch đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin vềcác danh mục TTHC được UBND tỉnh công bố mới, sửa đổi bổ sung đang còn hiệu lực thi hành. Tiếp tục phối hợp với các sở ngành, UBND tỉnh thực hiện việc rà soát, tái cấu trúc quy trình TTHC cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh, để cắt giảm các thông tin phải khai báo khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Tập trung quyết liệt hơn nữa trong việc giải quyết hồ sơ TTHC, nâng cao chất lượng giải quyết TTHC cho người  dân,  doanh nghiệp; tiến  hành  kiểm điểm, xử lý  trách  nhiệm  của phòng, ban, đơn vị trực  thuộc  và  công  chức,  viên  chức  có liên quan trong việc giải quyết TTHC quá hạn làm ảnh hưởng đến kết quả đánh giá theo Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp  trong  thực  hiện TTHC, dịch  vụ công  theo  thời  gian  thực trên môi trường điện  tử;  kịp  thời  chấn  chỉnh  việc  giải  quyết  TTHC  thuộc  thẩm  quyền  của của cơ quan đơn vị. Trong đó, người đứng đứng đầu  mỗi đơn vị, địa phương chịu  trách  nhiệm trước UBND huyện,  Chủ tịch UBND huyện đối  với điểm  số đạt dưới  70% (xếp hạng Trung bình) theo từng nhóm chỉ số tại Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

 Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả việc đổi mới cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; tập trung nguồn lực đẩy nhanh số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC. Bảo đảm nguồn lực cho công tác cải cách TTHC, chú trọng trong việc lựa chọn cán bộ, công chức giỏi, đáp ứng yêu cầu công tác ở các đơn vị chuyên môn về làm việc biệt phái hoặc trưng tập tại các đơn vị tham mưu công tác kiểm soát TTHC để thực hiện các nhiệm vụ được giao. Tập trung chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện các nhiệm vụ được giao và xem đây là một trong các căn cứ để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách, kiểm soát TTHC của các sở ngành,địa phương năm 2023. Định kỳ hằng tháng, thực hiện báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách, kiểm soát TTHC của từng đơn vị./.


Tác giả: Lâm Hiền ( Trung tâm VH-TT-DL&TT huyện Kon Rẫy)

Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật