Nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính trong Đảng
Xác định nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính trong Đảng theo tinh thần Kết luận của Bộ Chính trị là nội dung quan trọng, quá trình liên tục đặt trong tổng thể cải cách hành chính của hệ thống chính trị, nhằm góp phần tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, nâng cao chất lượng, hiệu quả ...

Tin nổi bật Tin nổi bật