A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Phiên họp thứ bảy của Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ

Chiều ngày 02/02, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ đã trù trì Phiên thứ Bảy.

Quang cảnh tại Kon Rẫy

Tại điểm cầu huyện Kon Rẫy có đồng chí Đinh Thị Hồng Thu - Phó Chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo các đơn vị liên quan của huyện.

          Tại phiên họp, các đại biểu tham dự đã được nghe Báo cáo tình hình thực hiện công tác CCHC năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 của Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ; tham luận của các bộ ngành, địa phương về những kết quả nổi bật trong công tác CCHC năm 2023, nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới; kết quả cải cách TTHC năm 2023, giải pháp đẩy mạnh năm 2024; kết quả nổi bật trong xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số,…

          Theo báo cáo tại Hội nghị, công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật tiếp tục có những chuyển biến tích cực; nhiều điểm nghẽn về cơ chế, chính sách đã được tháo gỡ, thông thoáng, kịp thời hỗ trợ phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh của người dân, doanh nghiệp. Cải cách TTHC được chú trọng, quan tâm, nhiều mô hình hay; việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy và hoàn thiện quy định về vị trí việc làm tại cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị tiếp tục có chuyển biến rõ nét. Việc hoàn thiện thể chế về quản lý, sử dụng CBCCVC, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính có nhiều chuyển biến tích cực; việc xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số được các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt, có nhiều kết quả, mô hình tốt.

          Trong đó, các bộ, ngành đã tham mưu, trình Chính phủ ban hành 92 Nghị định và ban hành theo thẩm quyền 372 Thông tư; HĐND và UBND cấp tỉnh đã ban hành 3.427 văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL); HĐND và UBND cấp huyện đã ban hành 2.098 VBQPPL để điều chỉnh các mối quan hệ KTXH mới phát sinh, trong đó, có nhiều văn bản liên quan trực tiếp tới công tác CCHC.

          Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa 144 quy định kinh doanh (QĐKD) thuộc phạm vi quản lý của 05 bộ, cơ quan. Các bộ, ngành đã thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa 628 QĐKD tại 53 VBQPPL.

          Có 14 bộ, ngành thực thi phương án phân cấp 86 TTHC tại 26 VBQPPL, nâng tổng số TTHC được phân cấp từ năm 2022 đến nay là 153/699 TTHC, đạt 21,9%.

          Các địa phương đã tập trung triển khai việc rà soát, sắp xếp tổ chức hành chính bên trong, theo đó giảm 13 sở và tổ chức hành chính khác thuộc UBND tỉnh; giảm 2.572 tổ chức phòng và tương đương thuộc cơ quan chuyên môn UBND tỉnh, huyện trong cả nước. Việc rà soát, sắp xếp lại đơn vị sự nghiệp công lập (SNCL) tiếp tục được triển khai và đạt được kết quả rõ nét, riêng năm 2023 giảm 236 đơn vị. Trong năm 2023, đã thực hiện tinh giản biên chế là 7.151 người.

          Bộ Nội vụ đã phối hợp với các bộ, ngành rà soát, xây dựng danh mục vị trí việc làm (VTVL), bản mô tả công việc và khung năng lực của VTVL đối với CBCCVC và CBCC cấp xã. Theo đó, tổng số VTVL trong các cơ quan, tổ chức hành chính là 840 vị trí; tổng số VTVL trong các đơn vị sự nghiệp là 559 vị trí; tổng số VTVL CBCC cấp xã là 17 vị trí.

          Chính phủ đã ban hành 35 Nghị định, Thủ tướng Chính phủ ban hành 04 Quyết định, Bộ Tài chính đã ban hành theo thẩm quyền 72 Thông tư trong lĩnh vực quản lý tài chính - NSNN. Trong đó, nhiều văn bản có tinh thần cải cách mạnh mẽ, góp phần tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phục hồi, phát triển KTXH. Giải ngân vốn đầu tư công cả năm 2023 ước đạt 95% kế hoạch, cao hơn năm 2022 cả về tỷ lệ và số tuyệt đối.

          Số lượng văn bản điện tử gửi, nhận trên Trục liên thông văn bản quốc gia trong 11 tháng năm 2023 khoảng 6.8 triệu văn bản. 100% bộ, ngành, địa phương đã rà soát và ban hành danh mục TTHC đủ điều kiện để triển khai dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) theo quy định tại Nghị định số 42/2022/NĐ-CP, trong đó, đã triển khai 81% TTHC là DVCTT. Năm 2023, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến của bộ, ngành đạt 30,4% (tăng 1,4 lần so với năm 2022); địa phương đạt 37,4% (tăng 3,7 lần so với năm 2022).

          Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của cả hệ thống chính trị trong công tác CCHC thời gian qua.

          Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh về quan điểm chỉ đạo đẩy mạnh CCHC lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể, đầu tư cho CCHC là đầu tư cho phát triển; đẩy mạnh CCHC cả trên 06 lĩnh vực. Trong đó: Về cải cách thể chế phải tháo gỡ vướng mắc về pháp lý cho sản xuất và kinh doanh; Về cải cách TTHC phải tập trung cho đơn giản hóa TTHC, phân cấp, phân quyền, giảm chi phí tuân thủ, chi phí đầu vào cho người dân và doanh nghiệp; Về cải cách tổ chức bộ máy tập trung xây dựng bộ máy hành chính tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tinh giản biên chế đi đôi với cơ cấu lại đội ngũ CBCCVC, nâng cao năng lực thực thi công vụ, nâng cao trách nhiệm của CBCCVC; Về cải cách chế độ công vụ tập trung tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, xây dựng văn hóa công sở, đạo đức công vụ, tăng cường trách nhiệm cá nhân, tập thể trong xử lý công vụ; Về cải cách tài chính công phải tăng thu, giảm chi, chống tham nhũng, tiêu cực trong sử dụng tài chính công, giảm chi thường xuyên, tăng chi cho đầu tư phát triển; Về xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số tập trung đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số, xây dựng chính phủ số, chính quyền số, công dân số và các hoạt động trên nền tảng mạng, trong đó tập trung triển khai thực hiện Đề án 06, tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu trong giải quyết TTHC để phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn.

          Để triển khai thực hiện, Thủ tướng Chính phủ đề nghị các bộ, ngành, địa phương phát huy vai trò và nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiệm vụ CCHC; tăng cường công tác đôn đốc, theo dõi, đánh giá, thanh tra, kiểm tra, tuyên truyền về CCHC. Tập trung ưu tiên nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân, doanh nghiệp, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển KTXH. Triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đề ra trong kế hoạch CCHC năm 2024 của các bộ, cơ quan, địa phương./.


Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật