A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kon Rẫy: Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính

Trong quý I/2023, huyện Kon Rẫy giải quyết tốt các thủ tục hành chính cho người dân đúng theo quy trình, thẩm quyền. Việc niêm yết công khai đầy đủ, kịp thời các thủ tục hành chính được công bố đúng theo quy định, quan tâm thực hiện công tác rà soát thủ tục hành chính, nên các tổ chức, cá nhân hài lòng với thái độ phục vụ của cán bộ, công chức trong giải quyết các thủ tục hành chính.

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính

UBND huyện chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện các nhiệm vụ đã được giao trong kế hoạch tại các cuộc họp giao ban định kỳ của UBND huyện, đảm bảo 100% các nhiệm vụ được giao hoàn thành đúng tiến độ theo quy định. Đồng thời ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính và việc chấp hành Quy chế văn hóa công sở, kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn huyện năm 2023; kiện toàn Tổ kiểm tra nhằm thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện. UBND huyện đã lồng ghép việc kiểm tra công tác cải cách hành chính vào kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức trên địa bàn huyện;

trong  quý  I/2023, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Nội vụ phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND huyện tiến hành kiểm tra 03 tại Phòng Kinh tế -Hạ tầng, Phòng Văn hóa -Thông tin và Phòng Nông nghiệp và PTNT. Qua kiểm tra cơ bản các cơ quan, đơn vị đã triển khai thưc hiện có hiệu quả các nhiệm vụ cải cách hành chính:Nghiêm túc thực hiện công tác niêm yết, công khai thủ tục hành chính theo quy định, bên cạnh đó đánh giá được những ưu điểm, phát hiện kịp thời những thiếu sót, khuyết điểm, những khó khăn, bất cập, những kiến nghị đề xuất của các cơ quan, đơn vị.

Bên cạnh đó, UBND huyện còn chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền cải cách hành với nhiều hình thức đa dạng, cụ thể: Trung tâm VHTTDL&TT huyện thường xuyên đưa tin bài về những chủ trương, văn bản mới của Trung ương và văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, của UBND huyện về thực hiện các nội dung liên quan đến công tác cải cách hành chính, đặc biệt là các nội dung công việc có liên quan trực tiếp tới tổ chức, công dân đang thực hiện tại các cơ quan hành chính trên địa bàn huyện.Tổ chức tuyên truyền qua hệ thống loa phát thanh, các khẩu hiệu, panô, áp phích, tổ chức họp dân...qua đó giúp các tổ chức, công dân nắm bắt được những chủ trương của Đảng và Nhà nước đang thực hiện, đặc biệt là biết rõ các loại công việc đang giải quyết tại cơ quan hành chính để thuận lợi khi có yêu cầu giải quyết.Trang  thông tin điện tử của huyện cũng đã kịp thời đưa tin về các hoạt động công tác cải cách hành chính diễn ra trong huyện,các văn bản pháp luật có liên quan.

Chỉ đạo Phòng Tư pháp phối hợp chặt chẽ với các phòng, ban, cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, PBGDPL, tại các thôn, làng và tại trụ sở UBND các xã, thị trấn. Kết quả: Trong quý I/2023, đã tổ chức 12 cuộc tuyên truyền với 1.235lượt người tham dự.

Tình hình tổ chức và hoạt động của Bộ phận một cửa trên địa bàn huyện:Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Đề án ban hành kèm theo Quyết định số 26/QĐ-UBND ngày 09/01/2020 của UBND tỉnh Kon Tum về tổ chức Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Tính đến ngày 14/03/2023, tổng số hồ sơ TTHC đã tiếp nhận là 1.354hồ sơ (761 hồ sơ trực tuyến, 593hồ sơ tiếp nhận trực tiếp), số lượng hồ sơ đã giải quyết: 1.319hồ sơ (trong đó: 1.302hồ sơ giải quyết trước hạn, 14hồ sơ đúng hạn, 03hồ sơ trễ hạn) và số lượng hồ sơ đang giải quyết (trong hạn): 35hồ sơ. Hồ sơ phát sinh trực tuyến đạt 56,20%. Kết quả tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức liên quan đến quy định thủ tục hành chính: Trong quý I/2023, trên địa bàn huyện chưa nhận phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức. Mọi vướng mắc đều được cán bộ, công chức giải quyết, giải đáp cặn kẽ cho người dân tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Nhiệm vụ trong thời gian tới, UBND huyện tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện theo Chỉ thị; Kế hoạch của cấp trên; Thực hiện tốt công tác cải cách thể chế, chỉ đạo việc rà soát,bãi bỏ các văn bản không phù hợp gắn với việc công khai các thủ tục hành chính, đồng thời nâng cao mối quan hệ trong thực hiện công vụ giữa các cơ quan hành chính nhà nước và các cấp theo định hướng cải cách hành chính. Tăng cường chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn niêm yết công khai thủ tục hành chính tại bảng niêm yết của cơ quan, đơn vị; công bố công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện trên Trang thông tin điện tử huyện để tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức tra cứu, tìm hiểu thông tin về thủ tục hành chính.Tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả việc đổi mới thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính . Thường xuyên kiểm tra Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện và UBND xã, thị trấn trong việc thực hiện Quy chế hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để nhằm chấn chỉnh cán bộ, công chức trong thực hiện tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính. Tiếp tục kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị đảm bảo tinh gọn, hoạt động có hiệu quả.Thực hiện đầy đủ các quy định về phân cấp quản lý thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ được UBND tỉnh giao. Tiếp tục bố trí cán bộ, công chức, viên chức theo đúng vị trí việc làm được phê duyệt, bảo đảm đúng người, đúng việc, nâng cao chất lượng, hợp lý về cơ cấu. Thực hiện có hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, phù hợp với yêu cầu theo vị trí việc làm, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giải quyết thủ tục hành chính. Tăng cường quản lý thu, đẩy mạnh các biện pháp chống thất thu ngân sách. Điều hành chi ngân sách nhà nước chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả; kiểm soát nghiêm các khoản chi ngân sách nhà nước theo dự toán được giao, đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức quy định. Tăng cường kiểm tra công tác quản lý, sử dụng tài sản tại các đơn vị,kiểm tra việc theo dõi, báo cáo kê khai tài sản công được giao quản lý.

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả phần mềm quản lý văn bản eOffice; thực hiện rà soát, đánh giá và điều chỉnh các quy trình áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện và UBND các xã, thị trấn cho phù hợp với các văn bản quy định hiện hành.Đẩy mạnh việc xây dựng và phát triển hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng nhu cầu xây dựng, triển khai Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số. Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn để kịp thời phát hiện, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện; chỉ đạo và gắn với trách nhiệm cho các cấp, các ngành liên quan triển khai thực hiện tốt kế hoạch cải cách hành chính năm 2023 trên địa bàn huyện.


Tác giả: Lâm Hiền (Trung tâm VH-TT-DL&TT huyện)

Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật