STT Tên Tải về
1 Thông báo Nội dung, thời gian, địa điểm tổ chức Kỳ họp chuyên đề lần thứ VIII HĐND huyện Khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026
2 Thông báo nội dung, thời gian tổ chức Kỳ họp thứ 8 HĐND huyện Khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026
3 Kế hoạch tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 8 HĐND huyện Khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026
4 Phụ lục kèm theo Kế hoạch TXCT sau kỳ họp THU 7
5 PL Kế hoạch TXCT trước Kỳ họp 7
6 KH TXCT sau kỳ họp thứ 7 HĐND huyện, khoá XV
7 CVHD - điều chỉnh lịch TXCT 03 cấp
8 KH TXCT trước kỳ họp thứ 7 HĐND huyện, khoá XV
9 KH TXCT sau kỳ họp thứ 6 HĐND huyện, khoá XV
10 KH TXCT trước Kỳ họp thứ 6
11 Thông báo Về nội dung, thời gian, địa điểm tiếp công dân giữa Thường trực Hội đồng nhân dân huyện và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện năm 2024
12 Thông báo Về nội dung, thời gian, địa điểm tiếp công dân của HĐND huyện năm 2024
13 Thông báo Nội dung, thời gian, địa điểm tổ chức Kỳ họp chuyên đề lần thứ V Hội đồng nhân dân huyện Khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026
14 Thông báo Kết quả Kỳ họp chuyên đề lần thứ V Hội đồng nhân dân huyện Khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026
15 Thông báo Kết quả Kỳ họp chuyên đề lần thứ VI Hội đồng nhân dân huyện Khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026
16 Thông báo Nội dung, thời gian, địa điểm tổ chức Kỳ họp chuyên đề lần thứ VI Hội đồng nhân dân huyện Khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026
17 Thông báo nội dung, thời gian, địa điểm tổ chức Kỳ họp chuyên đề lần thứ VII HĐND huyện Khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026
18 Thông báo Kết quả Kỳ họp chuyên đề lần thứ VII Hội đồng nhân dân huyện Khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026
19 Thông báo Kết quả Kỳ họp thứ 6 HĐND huyện Khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026
20 Thông báo nội dung, thời gian, địa điểm tổ chức Kỳ họp thứ 7 HĐND huyện Khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026
21 Kế hoạt tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 6 HĐND huyện Khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026
22 Báo cáo UBND-huyện-kết quả giải quyết-ý-kiến-kiến-nghị-cử-tri-trước và sau Kỳ họp thứ 5, Khóa XV
23 dự thảo TB nội dung, thời gian, địa điểm tiến hành Kỳ họp chuyên đề lần VI HĐND huyện
24 Thông báo kết quả kỳ họp chuyên đề VI, HĐND huyện khoá XV

Tin nổi bật Tin nổi bật