A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính trong Đảng

Xác định nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính trong Đảng theo tinh thần Kết luận của Bộ Chính trị là nội dung quan trọng, quá trình liên tục đặt trong tổng thể cải cách hành chính của hệ thống chính trị, nhằm góp phần tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và toàn xã hội cũng như công tác xây dựng Đảng trong thời kỳ mới.

Quang cảnh Hội nghị trực tuyến tại Huyện ủy

Những năm qua, việc ứng dụng công nghệ thông tin góp phần cải cách các thủ tục hành chính trong Đảng được thực hiện đồng bộ trong các tổ chức cơ sở đảng và các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy, đã triển khai sử dụng phần mềm cơ sở dữ liệu điều hành tác nghiệp và phần mềm cơ sở dữ liệu chuyên ngành do bộ phận công nghệ thông tin các cơ quan đảng của Tỉnh ủy chuyển giao như: phần mềm tác nghiệp Lotus Note và phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu đảng viên; phần mềm quản lý đảng phí, phần mềm quản lý tài sản và phần mềm gửi nhận văn bản của Đảng qua mạng Internet; phần mềm gửi nhận văn bản Ioffice... Sử dụng chương trình gửi, nhận văn bản qua mạng, quản lý công văn trên mạng, cập nhật đầy đủ, thường xuyên đúng theo yêu cầu của cơ sở dữ liệu, góp phần tạo sự thống nhất và nâng cao nhận thức về mục đích, yêu cầu, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện cải cách, giảm thủ tục hành chính trong Đảng, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác. Đồng thời, giúp Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy chỉ đạo kịp thời, đảm bảo thông suốt công việc và điều hành, xử lý, giải quyết, theo dõi công việc được thực hiện nhanh chóng, đơn giản và hiệu quả.

Trong thời gian tới Ban Thường vụ Huyện uỷ đề ra một số giải pháp như sau: Tiếp tục quán triệt sâu sắc nội dung Kết luận số 82-KL/TW, ngày 16/8/2010 của Bộ Chính trị về “cải cách thủ tục hành chính trong Đảng” nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có nền nếp chế độ sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ. tập trung vào những nội dung, vấn đề thiết thực trong công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ chuyên môn. Thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII “về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Kết luận số 01- KL/TW, ngày 18/05/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đứcphong cách Hồ Chí Mình, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ, năng lực, kỹ năng công tác, thực sự tiên phong, gương mẫu, tâm huyết, sâu sát cơ sở, gần dân, có trách nhiệm, ý thức kỷ luật cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới. Phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng trong việc thực hiện cải cách và giảm thủ tục hành chính trong Đảng; cũng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng xây dựng văn bản tích hợp văn bản cho phù hợp tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin có sự kết nối đồng bộ hệ thống thông tin, dữ liệu giữa các cơ quan đảng, chính quyền, đoàn thể nhằm rút ngắn thời gian, nâng cao hiệu quả công tác. Tăng cường đổi mới và nâng cao chất lượng công tác văn thư, lưu trữ, bảo đảm quản lý an toàn tuyệt đối, bí mật tài liệu của Đảng; thường xuyên kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động kho lưu trữ của Huyện uỷ. Trong đó, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác văn thư để gửi, nhận, chuyển giao, quản lý văn bản đi - đến; thực hiện tốt việc lập hồ sơ, nhất là hồ sơ nguyên tắc trong công tác văn thư - lưu trữ, tổ chức sắp xếp khoa học toàn bộ hồ sơ, sổ sách, các văn bản, tài liệu liên quan. Thường xuyên kiểm tra, theo dõi, nắm tình hình, đôn đốc, nhắc nhở, hướng dẫn các Chi bộ, Đảng bộ trực thuộc thực hiện giảm thủ tục hành chính trong Đảng. Định kỳ, tổ chức sơ kết, tổng kết công tác giảm thủ tục hành chính trong Đảng để đánh giá, rút kinh nghiệm, chỉ đạo thực hiện.


Tác giả: Lê Thái - Văn phòng Huyện ủy

Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật