A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kon Rẫy: Phấn đấu xây dựng chính quyền điện tử

Thực hiện Kế hoạch số 3894/KH-UBND, ngày 15/10/2020 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, UBND huyện Kon Rẫy đã thành lập Ban chỉ đạo về Chính quyền điện tử (CQĐT) huyện để chỉ đạo triển khai ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), xây dựng CQĐT.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Kon Rẫy giao dịch với người dân.

Ông Trần Khắc Hà - Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện Kon Rẫy cho biết: Trong thời gian qua, các ngành, các cấp trên địa bàn huyện tập trung tuyên truyền, phổ biến, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp sử dụng các dịch vụ hành chính trên Cổng dịch vụ công (DVC) và Hệ thống thông tin một cửa điện tử (TTMCĐT) của tỉnh. Qua đó, nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC), người dân và doanh nghiệp được nâng lên, từng bước tiếp cận, sử dụng các dịch vụ hành chính công trên Cổng DVC và Hệ thống TTMCĐT của tỉnh.

Đặc biệt, kể từ khi UBND tỉnh chỉ đạo triển khai Hệ thống quản lý văn bản và điều hành VNPT Ioffice, UBND huyện và các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã triển khai ứng dụng có hiệu quả trong việc gửi, nhận văn bản điện tử và xử lý hồ sơ công việc trên môi trường điện tử. Đến nay, việc trao đổi văn bản điện tử được thực hiện tốt, CBCCVC trong các cơ quan, đơn vị, địa phương của huyện không còn xử lý văn bản giấy, mà tất cả đều được xử lý trên môi trường điện tử. Cụ thể, từ đầu năm 2020 đến hết quý I/2021, toàn huyện đã xử lý 4.425 văn bản đi và 6.589 văn bản đến.

Sau khi triển khai Hệ thống quản lý văn bản và điều hành VNPT Ioffice, tất cả các cá nhân là lãnh đạo HĐND, UBND và lãnh đạo các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đăng ký sử dụng chữ ký số để ký văn bản điện tử. Ngoài ra, UBND huyện cũng đã chỉ đạo triển khai đăng ký chữ ký số chuyên dùng Chính phủ cho CBCCVC làm công tác kế toán của các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện và UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

UBND huyện đã xây dựng hoàn thành trụ sở Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện, không gian ngồi chờ rộng rãi và cử CBCCVC có nghiệp vụ chuyên môn làm việc để phục vụ cho công tác tiếp nhận và trả kết quả, giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) cho tổ chức, cá nhân. Đến nay, việc tiếp nhận và giải quyết TTHC của UBND huyện và UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện cơ bản thực hiện tốt dựa trên cấu trúc quy trình được các đơn vị chuyên môn của tỉnh cấu hình lên Hệ thống TTMCĐT. Đồng thời, UBND huyện thường xuyên chỉ đạo thủ trưởng các đơn vị, UBND các xã, thị trấn, các ban ngành, đoàn thể, Bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã tuyên truyền cho người dân biết sử dụng DVC trực tuyến, những lợi ích mang lại khi người dân sử dụng dịch vụ để khỏi phải đi lại, tiết kiệm chi phí...

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về việc sử dụng Hệ thống TTMCĐT để tiếp nhận, xử lý hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC, UBND huyện chỉ đạo thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện và chủ tịch UBND các xã, thị trấn tổ chức họp cơ quan, đơn vị để quán triệt cho CBCCVC thực hiện nghiêm việc tiếp nhận tất cả hồ sơ TTHC thông qua Hệ thống TTMCĐT, đảm bảo 100% hồ sơ TTHC đều được tiếp nhận, xử lý, giải quyết trên hệ thống. Đồng thời, ban hành nhiều công văn, kế hoạch về tuyên truyền cải cách TTHC và tuyên truyền cho người dân trên địa bàn huyện sử dụng DVC trực tuyến để nộp hồ sơ TTHC qua hình thức trực tuyến.

UBND huyện còn chỉ đạo các đơn vị duy trì thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện; thực hiện cập nhật, niêm yết công khai đầy đủ, kịp thời các TTHC và các biểu mẫu hướng dẫn kèm theo tại Bộ phận một cửa cấp huyện và các xã, thị trấn. Nhờ đó, tổng số hồ sơ TTHC cấp huyện, cấp xã được xử lý trên Hệ thống TTMCĐT tính từ ngày đầu năm 2021 đến ngày 19/4/2021 là 1.903 hồ sơ. Trên cơ sở các quyết định công bố danh mục TTHC thực hiện ở mức độ 3, 4 của UBND tỉnh, UBND huyện đã công khai cung cấp 27 TTHC DVC trực tuyến ở mức độ 3 và 20 TTHC mức độ 4.

Nhìn chung, từ đầu năm 2020 đến nay, công tác xây dựng CQĐT huyện đã có nhiều chuyển biến tích cực. Qua đó, tạo tiền đề quan trọng để dần hướng tới xây dựng một nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, không giấy tờ, chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp nhanh chóng, tốt hơn.

Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện Kon Rẫy Trần Khắc Hà nhấn mạnh: Trong thời gian tới, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện ứng dụng CNTT, phát triển Chính quyền số, đảm bảo an toàn thông tin mạng trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện; nâng cao tỷ lệ giải quyết hồ sơ TTHC của người dân và doanh nghiệp bằng DVC trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến cho người dân và doanh nghiệp sử dụng các dịch vụ hành chính công trên Cổng DVC của tỉnh qua các hình thức như tờ gấp, pano, băng rôn, qua các buổi hợp dân....

Đồng thời, UBND huyện Kon Rẫy tăng cường công tác chỉ đạo Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã trực tiếp hỗ trợ người dân và doanh nghiệp sử dụng các dịch vụ hành chính công trên Cổng DVC của tỉnh khi người dân đến nộp hồ sơ giải quyết TTHC; tiếp tục quán triệt, chỉ đạo thủ trưởng các đơn vị, phòng ban chuyên môn, UBND các xã, thị trấn và CBCCVC trong việc gửi, nhận văn bản điện tử và xử lý hồ sơ công việc trên môi trường điện tử (trừ văn bản mật) đúng theo quy định...   


Tin liên quan

noData
Không có dữ liệu

Tin nổi bật Tin nổi bật