Tiêu đề văn bản Quyết định thành lập đoàn giám sát tình hình thực hiện Quyết định số 12//2018/QĐ-TTg ngày 6/03/1018 của Thủ Tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn...
Số hiệu 09/QĐ-BDT Cơ quan ban hành Ban dân tộc
Phạm vi Ngày ban hành 14/09/2023
Ngày hiệu lực 14/09/2023 Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản Quyết định Người ký Đinh Thị Anh
File đính kèm Tải xuống
Mô tả

Thanh1;ap doan giant sat tinh hinh thtrc hien Quyet dinh se 12/2018/ QD-TTg ngay 06/3/2018 cita Thu Ttrerng Chinh phu ye tieu chi Iva awl, ding nh4n ngtreri co uy tin Ara chinh sach doi veri nguiri co uy tin trong dong bio DTTS dam 2021,2022 tren dia ban huyen.

Văn bản liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật