A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kon Rẫy đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Xác định công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí là nhiệm vụ chính trị quan trọng, những năm qua các cấp ủy, chính quyền huyện Kon Rẫy đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh về công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa.

Giải quyết thủ tục hành chính

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức của đảng viên, cán bộ, công chức và Nhân dân về phòng, chống tham nhũng, lãng phí được quan tâm bằng nhiều hình thức như: tuyên truyền trực tiếp trên hệ thống truyền thanh, cổng thông tin điện tử của huyện; thông qua các bản tin; lồng ghép vào các hội nghị, hội thi và phong trào quần chúng ở địa phương... Qua đó, giúp cán bộ, đảng viên, Nhân dân hiểu và tham gia tích cực trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Song song với việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, Huyện ủy, UBND huyện phát động các phong trào thi đua nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội, kiềm chế lạm phát, bảo đảm an sinh xã hội, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, xây dựng bộ máy chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Để tạo bước chuyển biến mạnh mẽ, ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng, cấp ủy các cấp của huyện đã gắn công tác phòng, chống tham nhũng với việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết như: Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cùng với đó, Huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo, chú trọng tập trung đẩy mạnh thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng, lấy phòng ngừa là chính. Thực hiện công khai, dân chủ trong việc tuyển dụng, bố trí, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức. Thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là ở một số lĩnh vực nhạy cảm như: đầu tư xây dựng, quản lý đất đai, tài chính. Công tác quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước được cấp ủy quan tâm, chỉ đạo thực hiện phân cấp trong quản lý ngân sách, tài sản công. Các tổ chức đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị chấp hành nghiêm quy định của Nhà nước về chi tiêu hành chính hiện hành. 100% các đối tượng thuộc diện kê khai tài sản, thu nhập thực hiện nghiêm túc việc kê khai tài sản, thu nhập theo quy định. Công tác phối hợp giữa các cơ quan, đặc biệt các cơ quan trong khối nội chính được thực hiện chặt chẽ, đồng bộ. Việc giải quyết các đơn, thư khiếu nại tố cáo được các ngành chú trọng, nhất là các nội dung đơn tập trung vào việc tố cáo đảng viên vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, chấp hành các nghị quyết, chỉ thị, pháp luật của Đảng và Nhà nước, có biểu hiện tham nhũng, lãng phí...

Chỉ đạo các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện có hiệu quả các phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tăng cường công tác nắm tình hình, chủ động phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời, hiệu quả âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch, giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện. Tổng số cuộc thực hiện 08 cuộc. Trong đó, tiếp tục triển khai 03 cuộc thanh tra chuyển tiếp của năm 2021; triển khai 05 cuộc thanh tra theo kế hoạch. Đã kết thúc 05 cuộc thanh tra, qua thanh tra đã chỉ ra một số thiếu sót trong quá trình lập, thẩm định hồ sơ tham mưu cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu trên địa bàn xã Tân Lập và xã Đăk Ruồng; công tác tiếp công dân, xử lý, giải quyết đơn kiến nghị, phản ánh; trong công tác quản lý tài chính - kế toán và đào tạo nghề, kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước với số tiền 8.016.000 đồng do sai phạm trong quá trình thực hiện các lớp đào tạo nghề. Qua các cuộc thanh tra, không phát hiện tham nhũng.

Trong năm 2023, Huyện Kon Rẫy tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng; các nhiệm vụ, giải pháp về đảm bảo quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội; theo dõi, đôn đốc các vụ việc, vụ án trên địa bàn. Chỉ đạo thực hiện nghiêm Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị "về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân" và Quyết định số 1408-QĐ/TU, ngày 25/9/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy "về Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa bí thư các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu chính quyền các cấp với Nhân dân trên địa bàn tỉnh". Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động của tôn giáo; công tác quản lý, bảo vệ rừng, kịp thời đấu tranh ngăn chặn, xử lý nghiêm các hoạt động khai thác, vận chuyển, cất giấu lâm sản trái pháp luật. Đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; đấu tranh, xử lý hiệu quả với các băng, ổ, nhóm tội phạm; các hoạt động bảo kê, đòi nợ thuê, cho vay nặng lãi, "tín dụng đen", tội phạm về ma túy và các hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp. Thực hiện tốt công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát trong hoạt động công vụ, nhất là đối với những đơn vị, bộ phận trực tiếp giải quyết công việc cho người dân, doanh nghiệp nhằm phòng ngừa và kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, đặc biệt là các hành vi "tham nhũng vặt".

 Lâm Hiền


Tin liên quan

noData
Không có dữ liệu