A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kon Rẫy Cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số

Thời gian qua, huyện Kon Rẫy tập trung chỉ đạo các xã, thị trấn đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) gắn với chuyển đổi số, trọng tâm là tăng cường ứng dụng công nghệ, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công (DVC) trực tuyến, lấy người dân, doanh nghiệp là chủ thể, trung tâm để phục vụ. Nhờ vậy, công tác CCHC trên địa bàn huyện đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ cải cách hành chính tại xã Đăk Tơ Lung

Thực hiện nhiệm vụ xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số, huyện Kon Rẫy chỉ đạo đẩy mạnh CCHC gắn với chuyển đổi số, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, tác phong, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng và phát triển chính quyền số, chuyển đổi số; cải thiện môi trường đầu tư sản xuất, kinh doanh, tạo động lực mạnh mẽ cho phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. 

Tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, các xã, thị trấn đều đã trang bị máy tính, máy scan, photo, ghế ngồi chờ, quầy tiếp nhận, bố trí cán bộ, công chức theo ngành lĩnh vực, có trình độ chuyên môn, thái độ phục vụ nhân dân khi thực hiện các thủ tục hành chính. Trong 6 tháng đầu năm 2024, số hồ sơ TTHC đã tiếp nhận là 1.508 hồ sơ, trong đó 774 hồ sơ trực tuyến, 650 hồ sơ tiếp nhận trực tiếp và từ kỳ trước chuyển sang là 84 hồ sơ. Số lượng hồ sơ đã giải quyết: 1.482 hồ sơ, trong đó: 1.480 hồ sơ giải quyết trước hạn, 02 hồ sơ trễ hạn và số lượng hồ sơ đang giải quyết: 27 hồ sơ trong hạn.

UBND huyện đã triển khai có hiệu quả chữ ký số trong hoạt động trao đổi thông tin giữa các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện. Đến nay, 100% cơ quan, đơn vị ứng dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong giao dịch điện tử của các cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện, cụ thể đã đăng ký và sử dụng 104 chứng thư số (70 chứng thư số cá nhân, 34 chứng thư số tổ chức). Tình hình sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ của cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị: Huyện Kon Rẫy đã triển khai, đưa vào sử dụng hệ thống thư công vụ của tỉnh đến toàn bộ cán bộ, công chức từ cấp huyện đến cấp xã trên địa bàn. Tỷ lệ cán bộ, công chức thường xuyên sử dụng thư điện tử công vụ trong công việc tại các cơ quan, đơn vị thuộc huyện đạt 100%. Hệ thống giao ban trực tuyến đa phương tiện đã được vận hành, khai thác có hiệu quả phục vụ tốt các kỳ họp, giao ban trực tuyến.

Tỷ lệ ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị ngày càng tăng lên, 100% các cơ quan thuộc UBND huyện đã xây dựng và áp dụng quy trình ISO vào hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước.

Thời gian tới, huyện Kon Rẫy tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giải quyết TTHC để các tổ chức, công dân đến giao dịch được thuận tiện, nhanh chóng, chính xác, đúng quy định của pháp luật. Thường xuyên rà soát, cập nhật, thống kê TTHC mới ban hành; đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm, trình độ, năng lực chuyên môn, thái độ ứng xử cho đội ngũ cán bộ, công chức; áp dụng các sáng kiến vào giải quyết thực tế công việc, hướng đến xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong thời đổi mới.


Tác giả: Lâm Hiền ( Trung tâm VH-TT-DL&TT huyện Kon Rẫy)

Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật