LIÊN KẾT
   Tổng số người truy cập:
329957
Số người online: 51
Icon Tin tuc chi tiet THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Ban tuyên giáo Huyện Ủy: làm tốt công tác tuyên truyên các ngày lễ lớn trong năm 2016.
3/1/2016 2:12:29 PM     
Định kỳ hàng năm, Ban Tuyên giáo luôn kịp thời chỉ đạo các TCCC Đảng, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện tiến hành tuyên truyền các nagfy Lễ lớn trong năm: Thông qua các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm, nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, củng cố và tăng cường niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế và tạo không khí phấn khởi, niềm tin quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ chính trị năm 2016; thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước trên mọi lĩnh vực, chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, của huyện; biểu dương gương người tốt, việc tốt, điển hình nhân tố mới, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại năm 2016; đồng thời, không ngừng nâng cao cảnh giác, chủ động đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động "diễn biến hòa bình", các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn toàn tỉnh nói chung, huyện Kon Rẫy nói riêng. Gắn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của địa phương năm 2016 với tuyên truyền thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị “về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
 

Công tác tuyên truyền yêu cầu phải đảm bảo theo tinh thần Chỉ thị 45-CT/TW ngày 22/7/2010 của Bộ Chính trị về “đổi mới, nâng cao hiệu quả tổ chức các ngày kỷ niệm, nghi thức trao tặng, đón nhận danh hiệu vinh dự Nhà nước và các hình thức khen thưởng cao”; Nghị định số 145/NĐ-CP, ngày 29/10/2013 của Chính phủ “Quy định về tổ chức ngày kỷ niệm; nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua; nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài”.

* Công tác tuyên truyền đối với những ngày kỷ niệm năm chẵn và một số ngày Lễ đặc biệt của đất nước, của Tỉnh:

-  Kỷ niệm 70 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu ra Quốc hội Việt Nam (06/1/1946-06/1/2016).

- Kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/2/1930 - 03/2/2016) gắn với kỷ niệm 75 năm Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng (28/01/1941-28/01/2016) và đón Tết Nguyên đán Bính Thân 2016. 

- Kỷ niệm 103 năm Ngày thành lập tỉnh Kon Tum (09/02/1913 - 09/02/2016).

- Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (mồng 10 tháng 3 âm lịch).

- Kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2016).

- Kỷ niệm 41 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2016) và kỷ niệm 130 năm ngày Quốc tế lao động (01/5/1886-01/5/2016).

- Kỷ niệm 126 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2016)

- Kỷ niệm 105 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911-05/6/2016)

- Kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập lại tỉnh Kon Tum (12/8/1991- 12/8/2016).

- Kỷ niệm 86 năm Ngày truyền thống của Đảng bộ tỉnh Kon Tum (25/9/1930 - 25/9/2016)

- Kỷ niệm 85 năm cuộc đấu tranh Lưu huyết tại Ngục Kon Tum (12/12/1931-12/12/2016).

Các hoạt động tuyên truyền và hình thức kỷ niệm yêu cầu phải phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương, đơn vị như: tổ chức toạ đàm, gặp mặt truyền thống, thăm di tích lịch sử, trao tặng huy hiệu Đảng, thăm hỏi gia đình, đối tượng chính sách, giúp đỡ các địa phương, gia đình gặp khó khăn, nhất là ở vùng căn cứ cách mạng, vùng sâu, vùng xa… hoặc gắn với tổ chức kỷ niệm các sự kiện, nhân vật lịch sử tại địa phương, đơn vị mình.

Vào dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, của huyện (nếu có) nhất là kỷ niệm Ngày thành lập Đảng, Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, các TCCS Đảng trực thuộc Huyện ủy, UB Mặt trận và các đoàn thể huyện tham mưu cho cấp ủy tổ chức kiểm điểm, đánh giá việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong thời gian qua, kết hợp triển khai những nội dung học tập và làm theo trong thời gian tới phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị.

 Căn cứ định hướng nội dung tuyên truyền, các TCCS Đảng trực thuộc Huyện ủy xây dựng kế hoạch tuyên truyền đậm nét trước, trong và sau dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn. Phòng Văn hóa – Thông tin, Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên Cổng thông tin điện tử huyện và các hình thức tuyên truyền cổ động trực quan trên toàn địa bàn huyện.

Tổ chức các hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên để tuyên truyền sâu rộng trong Đảng, trong nhân dân; tổ chức các hoạt động biễu diễn nghệ thuật quần chúng phục vụ nhân dân; quan tâm tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ ở các vùng sâu vùng xa, vùng căn cứ cách mạng. Đưa nội dung tuyên truyền các ngày lễ kỷ niệm lớn vào bản tin sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt của các tổ chức đoàn thể nhân dân, chú ý đến các đối tượng  thanh niên, học sinh. Tuyên truyền về thành tựu phát triển kinh tế- xã hội của các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị trong huyện; về những gương điển hình, nhân tố mới và công cuộc đổi mới đất nước; về kết quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Xây dựng các cụm pa nô, apphich, khẩu hiệu tuyên truyền ở các khu vực trung tâm, nơi tập hợp đông người; tổ chức các hoạt động thông tin lưu động, chú trọng việc triển khai các hình thức này tại các thôn, làng vùng sâu vùng xa; Các cơ quan, công sở trang trí khẩu hiệu, băng rôn cổ động tuyên truyền.

Chỉ đạo Phòng Văn hóa – Thông tin, Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện; Xây dựng phóng sự, phim tài liệu ghi lại các tư liệu, nhân chứng lịch sử liên quan đến các sự kiện lớn của đất nước; phản ánh công cuộc đổi mới đất nước, thành tựu của địa phương trên các lĩnh vực… để tuyên truyền trong dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn, đồng thời lưu giữ phục vụ cho công tác nghiên cứu lịch sử Đảng, lịch sử dân tộc.

* các khẩu hiệu tuyên truyền năm 2016:

1. Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Bính Thân!

2. Nhiệt liệt chào mừng 70 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu ra Quốc hội Việt Nam (06/01/1946 - 06/01/2016)!

3. Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng!

4. Nhiệt liệt chào mừng 86 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2016)!

5. Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng Cộng sản Việt Nam !

6. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh !

7. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng!

8. Tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa!

9. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân quyết tâm thực hiện thắng lợi chương trình phát triển kinh tế - xã hội năm 2016!

10. Nhiệt liệt chào mừng 103 năm Ngày thành lập tỉnh Kon Tum (9/2/1913 - 9/2/2016)!

11. Nhiệt liệt chào mừng 85 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2016) !

12. Nhiệt liệt chào mừng 41 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2016) !

13. Tinh thần Chiến thắng 30/4 và Quốc tế lao động 1/5 bất diệt!

14. Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hoá kiệt xuất của Việt Nam!

15. Nhiệt liệt chào mừng 25 năm Ngày thành lập lại tỉnh Kon Tum (12/8/1991- 12/8/2016)!

16. Toàn Đảng, toàn quân, toàn dân tỉnh Kon Tum thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập lại tỉnh (12/8/1991-12/8/2016)!

17. Nhiệt liệt chào mừng 71 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2016) và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2016) !

18. Nhiệt liệt chào mừng 86 năm Ngày truyền thống của Đảng bộ tỉnh Kon Tum (25/9/1930-25/9/2016)!

19. Tinh thần Cuộc đấu tranh Lưu huyết (12/12/1931) sống mãi trong lòng các dân tộc tỉnh Kon Tum!

20. Phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc; khai thác và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, xây dựng tỉnh Kon Tum ổn định, phát triển bền vững!

21. Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XV!

22. Đời đời ghi nhớ công ơn các anh hùng, liệt sỹ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc và xây dựng CNXH!

23. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm !

24. Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm !

25. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta !

26. Đảng bộ và nhân dân huyện Kon Rẫy quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII!

Huỳnh Hoa- Ban Tuyên giáo Huyện ủy  
     
Số lượt xem:596
 Các tin khác:
      Icon  Thông bao kết luận của đồng chí Huỳnh minh Chương - Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp thường kỳ tháng 2 năm 2016
      Icon  Quyết định thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu HĐND huyện Kon Rẫy khóa XIV nhiệm kỳ 2016 - 2021
      Icon  Kế hoạch tổ chức mở đợt cao điểm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông Tết dương lịch, Tết nguyên đán Bính Thân và Lễ hội xuân năm 2016
      Icon  UBND huyện Kon Rẫy tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 12, triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 01 năm 2016
      Icon  Bộ phận giúp việc chỉ thị 03 huyện triển khai tốt công tác kiểm tra, giám sát việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, gắn với việc thực hiện Nghị quyết TW 4 (khóa XI), Nghị quyết 33-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương, năm 2015
      Icon  Huyện ủy Kon Rẫy; triển khai có hiệu quả 02 năm thực hiện Chỉ thị 11-CT/TU, ngày 25/11/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “tăng cường giáo dục, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên”
      Icon  Huyện Ủy Kon Rẫy; Chỉ đạo có hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trên địa bàn huyện năm 2015.
      Icon  Thông báo kết luận của đồng chí Huỳnh Minh Chương - Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp thường kỳ tháng 11 năm 2015
      Icon  Phiên họp thường kỳ tháng 10 của UBND huyện Kon Rẫy
      Icon  Thông báo kết luận của đồng chí Huỳnh Minh Chương - Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp thường kỳ tháng 10 năm 2015.
    TÌM KIẾM
 
    BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
Bản đồ Huyện
VIDEP CLIP
Rao vat, viec lam Kon Tum Nhà đất Kon Tum, nha dat kon tum
Trang chủ   |   Góp ý      |   Đăng nhập   
  Trang thông tin điện tử huyện Kon Rẫy là thành phần Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
    Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân huyện Kon Rẫy 
    Người chịu trách nhiệm chính: Ông Võ Văn Lương – Chủ tịch UBND huyện Kon Rẫy. 
    Quản lý thường trực: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Kon Rẫy; Email: bttkonray@gmail.com; Điện thoại: 0602218696
Phát triển:TNC