LIÊN KẾT
   Tổng số người truy cập:
330203
Số người online: 193
Icon Tin tuc chi tiet THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Bộ phận giúp việc chỉ thị 03 huyện triển khai tốt công tác kiểm tra, giám sát việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, gắn với việc thực hiện Nghị quyết TW 4 (khóa XI), Nghị quyết 33-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương, năm 2015
12/21/2015 3:39:28 PM     
Bộ phận giúp việc đã kịp thời tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy thành lập Đoàn kiểm tra “về kiểm tra tình hình thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Nghị quyết số 33-NQ/TW của BCH TW Đảng (khóa XI) năm 2015”, do đồng chí Nguyễn Thành long – UVBTV – Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy làm Trưởng đoàn; đại diện các Ban xây dựng Đảng làm Thành viên: kiểm tra trực tiếp tại 6/49 TCCS Đảng trực thuộc Huyện ủy.
 

* Đối với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh:

- Nhìn chung các TCCS Đảng đã thực hiện tốt các bước theo quy trình về việc thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015 tại địa phương, đơn vị đúng với sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Thường vụ Huyện ủy và Bộ phận giúp việc cấp huyện. Kịp thời tổ chức hội nghị triển khai học tập nội dung chuyên đề năm 2015 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh” cho toàn thể các đồng chí cán bộ, đảng viên tại địa phương. Việc thực hiện Quy định 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư, Hướng dẫn 05-HD/TU, ngày 10/01/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp đã được thực hiện có hiệu quả nhất định.Việc xây dựng và nhân rộng các mô hình trong học tập và làm theo tấm gương của Bác cũng đã được triển khai có hiệu quả như: mô hình "xây dựng quỹ tình thương của Trường PTDT nội trú huyện, mô hình "Tủ áo tình thương của chi bộ Phòng Văn hóa – Thông tin, mô hình "Tiết kiệm theo gương Báccủa chi bộ Viện Kiểm sát, đã tạo được sự lan tỏa, rộng khắp tại địa phương, đơn vị.

* Đối với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

- Các TCCS Đảng được kiểm tra đã tiến hành xây dựng kế hoạch và tổ chức quán triệt, triển khai và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) rộng rãi tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tại địa phương, đơn vị. Đã xây dựng kế hoạch phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI). Đồng thời tổ chức hội nghị đánh giá rút kinh nghiệm việc thực hiện kiểm điểm tự phê và phê bình theo tinh thần Nghị quyết trung ương 4 (khóa XI). Chỉ đạo các tổ chức Đảng và đảng viên, người đứng đầu đơn vị xây dựng riêng kế hoạch của mỗi cá nhân để phát huy ưu điểm, khắc khuyết điểm sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết TW4 phù hợp với từng lĩnh vực chuyên môn của mình phụ trách. Hầu hết các TCCS Đảng được kiểm tra đã bám sát các khuyết điểm nêu tại Kết luận số 624-KL/HU, ngày 22/10/2014 của Ban Thường vụ Huyện ủy về kết luận kiểm tra việc thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014 và triển khai việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), hầu hết các TCCS Đảng đều xây dựng kế hoạch phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm. Việc thực hiện Nghị quyết trung ương 4 (khóa XI) cũng được các TCCS Đảng gắn với việc đánh giá phân loại cán bộ, công chức, phân loại TCCS Đảng hàng năm; công tác tổ chức hội nghị kiểm điểm đã thực hiện theo đúng quy trình, quy định, hướng dẫn của cấp trên.

* Đối với việc thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Các TCCS Đảng đã kịp thời quán triệt, phổ biến nội dung Nghị quyết 33-NQ/TW, Chương trình số 86-CTr/HU, ngày 15/01/2015 của Ban Chấp hành Đảng bộ Kon Rẫy thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW, ngày 09/06/2014 của Ban chấp hành Trung ương (khóa XI) “Về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tại địa phương. Đã bám sát các nội dung trong Nghị quyết để xây dựng kế hoạch, chương trình triển khai thực hiện tại địa phương, đơn vị; đến nay hầu hết cán bộ, đảng viên đã tiếp thu và nhận thức được giá trị mới về văn hóa, các chuẩn mực được đề cao trong gia đình và cộng đồng, các phong trào đền ơn đáp nghĩa, phong trào ông, bà, cha, mẹ mẫu mực, con cháu hiểu thảo, phong trào đền ơn đáp nghĩa, uống nước, nhớ nguồn, giúp nhau xóa đói giảm nghèo luôn được chi bộ, cơ quan tích cực hưởng ứng. Đã chú trọng chăm lo đến việc xây dựng môi trường văn hóa trong nhà trường (chi bộ trường PTDT nội trú); thường xuyên quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhân viên có phẩm chất đạo đức luôn quan tâm thương yêu học sinh, kính trọng giúp đỡ đồng nghiệp, tận tụy với nghề, hết lòng vì học sinh thân yêu. Tích cực ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên trong giai đoạn hiện nay. Thường xuyên duy trì, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc bản địa trên địa bàn, thường xuyên nhắc nhở học sinh mặc trang phục truyền thống của dân tộc mình tại trường; khuyến khích các tiết mục văn nghệ mang âm hưởng bản sắc dân tộc, dân gian, các tiết mục cồng chiêng, điệu múa... trong nhà trường vào các ngày kỷ niệm trong năm.

Qua kiểm tra cho thấy, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc của Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy luôn triển khai kịp thời, nên trong năm qua các TCCS Đảng trực thuộc Huyện ủy đã triển khai tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với việc thực hiện NQTW 4 (khóa XI) “một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, việc thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Qua đó đã trở thành việc làm thường xuyên của các tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị, địa phương, cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn huyện; gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, các nghị quyết, kết luận của Trung ương, qua đó góp phần tạo nên những kết quả quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, bảo đảm quốc phòng an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

* Tuy nhiên qua kiểm tra cho thấy một số ít TCCS Đảng vẫn còn lúng túng trong việc triển khai các nội dung trong Chỉ thị 03 của Bộ chính trị, dẫn đến việc thực hiện các nội dung chuyên đề năm 2015 vẫn còn chậm, hình thức chưa phong phú, hiệu quả nội dung còn hạn chế. Việc thực hiện tại một số chi bộ còn thiếu chiều sâu. Việc nhân rộng các mô hình còn hạn chế, việc biểu dương, khen thưởng còn ít.

Đối với việc thực hiện nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI): kế hoạch khắc phục của tập thể và cá nhân chưa sát với khuyết điểm; công tác kiểm tra, giám sát còn hạn chế.

Việc thực hiện Nghị quyết 33 của Ban Chấp hành Trung ương kết quả còn hạn chế, chưa phát huy tiềm năng, giá trị đặc sắc của văn hóa trên địa bàn, chưa duy trì và nhân rộng các văn hóa truyền thống như múa xoang, cồng chiêng.

* Kết thúc đợt kiểm tra, đồng chí Trưởng Đoàn kiểm tra đã kết luận như sau:

Trong thời gian tới đề nghị các TCCS Đảng tập trung khắc phục những hạn chế, yếu kém nêu trên, tiếp tục chỉ đạo có hiệu quả việc triển khai nội dung của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với việc thực hiện NQTW 4 (khóa XI)“một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, việc thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW của Ban Chấp hành TW Đảng (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” tại các TCCS Đảng và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện. Đồng thời chỉ đạo có hiệu quả công tác tuyên truyền, công tác kiểm tra, giám sát đối với việc thực hiện Chỉ thị 03, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Nghị quyết 33 của Ban Chấp hành trung ương Đảng.

Chú trọng việc đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề ở các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị. Khẩn trương tổ chức đánh giá kết quả nêu gương của cán bộ lãnh đạo chủ chốt, cán bộ, đảng viên (phải được bố trí luân phiên trong các buổi sinh hoạt định kỳ của chi bộ) để đưa ra tập thể chi bộ đóng góp ý kiến. Đẩy mạnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương theo Quy định 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư Trung ương. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong toàn huyện nhận thức sâu sắc hơn nữa ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tạo ra phong trào thi đua sôi nổi, sâu rộng gắn việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị với nhiệm vụ chính trị của đơn vị và công việc, cuộc sống hàng ngày của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức.Tiếp tục thực hiện việc xây dựng và nhân rộng những mô hình hay, những cách làm hiệu quả.

Thường xuyên kiểm tra, giám sát và đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị 03, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Nghị quyết 33 của Bộ Chính trị tại các TCCS Đảng và đơn vị mình; chú trọng công tác sơ kết, tổng kết kịp thời. Biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, chấn chỉnh những việc làm chưa tốt để việc thực hiện đạt hiệu quả cao.

Duy trì nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đảm bảo đúng qui trình theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, thường xuyên và nghiêm túc tự phê bình và phê bình; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và sinh hoạt Đảng; xây dựng TCCS Đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của TCCS Đảng và đảng viên.

Huỳnh Hoa – Ban Tuyên giáo Huyện ủy  
     
Số lượt xem:464
 Các tin khác:
      Icon  Huyện ủy Kon Rẫy; triển khai có hiệu quả 02 năm thực hiện Chỉ thị 11-CT/TU, ngày 25/11/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “tăng cường giáo dục, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên”
      Icon  Huyện Ủy Kon Rẫy; Chỉ đạo có hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trên địa bàn huyện năm 2015.
      Icon  Thông báo kết luận của đồng chí Huỳnh Minh Chương - Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp thường kỳ tháng 11 năm 2015
      Icon  Phiên họp thường kỳ tháng 10 của UBND huyện Kon Rẫy
      Icon  Thông báo kết luận của đồng chí Huỳnh Minh Chương - Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp thường kỳ tháng 10 năm 2015.
      Icon  Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện tháng 10 và công tác trọng tâm tháng 11/2015
      Icon  Thường trực HĐND huyện tổ chức Hội nghị liên tịch chuẩn bị kỳ họp lần thứ 11, HĐND huyện khóa XIII, nhiệm kỳ 2011-2016.
      Icon  Kết quả sau 3 năm thực hiện Kết luận số 56-KL/TW ngày 21/02/2013 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện NQTW 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.
      Icon  Phiên họp thường kỳ tháng 9, triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 10 năm 2015
      Icon  quyết định ban hành quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các văn bản chỉ đạo điều hành của UBND Huyện, Chủ tịch UBND huyện Kon Rẫy
    TÌM KIẾM
 
    BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
Bản đồ Huyện
VIDEP CLIP
Rao vat, viec lam Kon Tum Nhà đất Kon Tum, nha dat kon tum
Trang chủ   |   Góp ý      |   Đăng nhập   
  Trang thông tin điện tử huyện Kon Rẫy là thành phần Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
    Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân huyện Kon Rẫy 
    Người chịu trách nhiệm chính: Ông Võ Văn Lương – Chủ tịch UBND huyện Kon Rẫy. 
    Quản lý thường trực: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Kon Rẫy; Email: bttkonray@gmail.com; Điện thoại: 0602218696
Phát triển:TNC