LIÊN KẾT
   Tổng số người truy cập:
386254
Số người online: 104
Icon Tin tuc chi tiet THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Huyện ủy Kon Rẫy; triển khai có hiệu quả 02 năm thực hiện Chỉ thị 11-CT/TU, ngày 25/11/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “tăng cường giáo dục, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên”
12/21/2015 3:34:04 PM     
Ngay sau khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy có Chỉ thị 11-CT/TU, Ban Thường vụ Huyện ủy đã xây dựng Kế hoạch thực hiện và tổ chức triển khai đến các TCCS Đảng, các cơ quan, đơn vị Kế hoạch số 92-KH/HU, ngày 20/01/2014) để chỉ đạo các TCCS Đảng, các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện. Trong thời gian qua, các tổ chức cơ sở Đảng, các cơ quan, đơn vị thường xuyên giáo dục, tuyên truyền tổ chức cho cán bộ, đảng viên học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, đồng thời giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống cho cán bộ đảng viên, từ đó làm cho mỗi cán bộ, đảng viên thấm nhuần tư tưởng của Đảng, tự giác tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng và đạo đức lối sống; luôn nâng cao cảnh giác trước những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng. Đấu tranh chống lại những quan điểm, hành động trái với chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước đặc biệt là những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên.
 

Kết hợp với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nhất là vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý là cơ sở để cán bộ, đảng viên noi theo. Cùng với việc quán triệt, tổ chức học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, cấp ủy Đảng cũng quan tâm đến việc bồi dưỡng, nâng cao kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị tiến hành mở 18 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho 864 lượt cán bộ, đảng viên và quần chúng; mở 02 lớp sơ cấp LLCT cho 86 đồng chí; Ban Thường vụ Huyện ủy đã cử 227 đồng chí tham gia các lớp đào tạo LLCT([1]). Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị cũng cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn do Tỉnh, Trung ương tổ chức.

Công tác giáo dục, bồi dưỡng đạo đức lối sống, giáo dục truyền thống cách mạng cho thanh niên cũng được quan tâm chỉ đạo thực hiện thường xuyên. Trong 2 năm, Ban Thường vụ Huyện đoàn đã tổ chức 03 buổi nói chuyện chuyên đề về truyền thống cách mạng cho 150 lượt đoàn viên, thanh niên. Bên cạnh đó, tại các tổ chức cơ sở đoàn cũng tổ chức được 20 buổi nói chuyện về truyền thống cách mạng thu hút hơn 1000 đoàn viên thanh niên tham gia. Công tác giáo dục đạo đức, nếp sống văn minh… cho học sinh các trường THPT trên địa bàn huyện cũng được thực hiện thường xuyên, có chất lượng.

Công tác nắm bắt, đánh giá thực trạng tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên là một nhiệm vụ quan trọng. Trong những năm qua, các cấp ủy đảng và các đơn vị, địa phương đã có nhiều cố gắng trong việc tổ chức, theo dõi nắm bắt và kịp thời giải quyết những vấn đề nảy sinh về tư tưởng, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên; đề ra những chủ trương, định hướng trong công tác tư tưởng góp phần củng cố lòng tin của cán bộ, đảng viên vào sự lãnh đạo của Đảng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Nhất là đã tổ chức tốt việc nắm tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên sau những biến động phức tạp của tình hình quốc tế và trong nước.

Thông qua việc kiểm tra đảng viên chấp hành Điều lệ đảng, việc phân tích chất lượng cán bộ đảng viên hàng năm, các cấp ủy Đảng, các cơ quan, đơn vị đã kịp thời phát hiện và chấn chỉnh những trường hợp có biểu hiện lệch lạc về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống. Bên cạnh đó, các tổ chức Đảng, các cơ quan, đơn vị cũng thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, chi bộ nơi cán bộ, đảng viên cư trú để nắm bắt thông tin kịp thời, chính xác nhằm khắc phục những biểu hiện quan liêu, xa dân, thiếu trách nhiệm của cán bộ đảng viên đối với quần chúng nhân dân.

Việc quản lý, điều hành hoạt động của hệ thống thông tin đại chúng trong thời gian quan cũng được Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo kịp thời, sát sao và giao cho Ban Tuyên giáo Huyện ủy thẩm định, định hướng nội dung các các bài phát sóng của Đài Truyền thanh - truyền hình huyện, những bài viết đăng trên trang thông tin điện tử của huyện, các nội dung tuyên truyền của Phòng Văn hóa – thông tin.

Ban Thường vụ Huyện ủy đã quan tâm chỉ đạo việc thực hiện học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc “làm theo” tấm gương đạo đức, phong cách, tư tưởng Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 03-CT/TW, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”;  qua đó đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên và nhận thức của cấp ủy, chính quyền, các ngành, các cấp. Việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã trở thành nề nếp thường xuyên, nhất là vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ, lãnh đạo, quản lý. Nhiều cán bộ, đảng viên có sự chuyển biến tích cực về ý thức, tinh thần trách nhiệm đối với nhiệm vụ được giao nhất là chuyển biến tích cực về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống cán bộ. Về giải quyết những vấn đề liên quan đến đời sống nhân dân; đã chú trọng thực hiện cải cách hành chính, từng bước hạn chế việc gây phiền hà đối với tổ chức và nhân dân. Ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, công chức có chuyển biến tích cực, có tác phong làm việc sâu sát cơ sở, gần gũi, lắng nghe, tăng cường đối thoại, kịp thời giải quyết những búc xúc, nguyện vọng chính đáng của nhân dân..., góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.

Đã tổ chức nhân rộng những mô hình hay trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trên toàn huyện từ đó tạo thành phong trào thi đua sôi nổi trong các cơ quan, đơn vị và đội ngũ cán bộ, đảng viên; trong quá trình thực hiện đã kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh([2]).

Việc chấp hành kỷ luật Đảng, pháp luật của Nhà nước được đội ngũ cán bộ, đảng viên được các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm chỉ đạo, thông qua các cuộc họp định kỳ hoặc đột xuất của chi ủy, chi bộ và cơ quan. Chú trọng công tác tự phê bình và phê bình của cán bộ, đảng viên.

Xác định khâu mấu chốt để khắc phục tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên hiện nay là đẩy mạnh tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng phải nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nhất là những mặt còn yếu kém, không nể nang, né tránh; đề ra các biện pháp khắc phục, sửa chữa thiết thực, khả thi; kết hợp “chống và xây”, “xây và chống”, nói đi đôi với làm, tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc trong cán bộ, đảng viên. Các tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị cũng tạo được môi trường thuận lợi để mọi cán bộ, đảng viên có điều kiện phấn đấu, rèn luyện, tự điều chỉnh hành vi của mình, tự giác đấu tranh với những khuyết điểm của bản thân; đồng thời, tích cực đóng góp ý kiến phê bình các đồng chí khác, trên tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Huyện ủy cũng quan tâm làm tốt công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng của cấp trên với cấp dưới, của tổ chức đảng với đảng viên, nhất là kiểm tra đảng viên có dấu hiệu vi phạm. Thông qua kiểm tra, giám sát, nhằm quản lý chặt chẽ từng cán bộ, đảng viên ở nơi công tác, nơi cư trú; phát hiện và xử lý kịp thời những đảng viên vi phạm tư cách, thoái hóa biến chất về đạo đức, lối sống, những phần tử cơ hội, bất mãn, gây mất đoàn kết nội bộ trong Đảng, vi phạm các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng. Các cấp ủy, tổ chức đảng cũng tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân tham gia xây dựng Đảng; phát huy vai trò giám sát của nhân dân, của báo chí, công luận đối với việc rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên([3]).

Hàng năm, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo cho Ban Tuyên giáo Huyện ủy tiến hành các cuộc điều tra dư luận xã hội nhằm đánh giá những diễn biến tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân ở địa phương để từ đó có những điều chỉnh kịp thời trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý([4]). Nhìn chung, qua các cuộc điều tra dư luận xã hội; tình hình tư tưởng của đại đa số cán bộ, đảng viên và nhân dân đều đồng thuận với chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đội ngũ cán bộ, đảng viên được các cấp ủy Đảng, các cơ quan, đơn vị quan tâm thực hiện, kịp thời phát hiện những biểu hiện lệch lạc về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên và tình trạng mất đoàn kết nội bộ, từ đó chấn chỉnh và đề ra biện pháp khắc phục kịp thời và không để xảy ra tình trạng tự diễn biến, tự chuyển hóa trong đội ngũ cán bộ, đảng viên.[1] trong đó: CC 12đ/c; TC 215 đ/c.

[2] Đã khen thưởng cho 08 tập thể và 18 cá nhân (trong đó cấp Trung ương có 01 cá nhân, cấp tỉnh 02 tập thể 05 cá nhân; cấp huyện 6 tập thể, 12 cá nhân).

[3] Trong 2 năm đã tiến hành 7 cuộc kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên và đã phát hiện 16 đảng viên vi phạm trong đó có 05 đảng viên vị phạm về đạo đức lối sống.

[4] Đã tiến hành 6 cuộc điều tra dư luận.

Huỳnh Hoa – Ban Tuyên giáo Huyện ủy  
     
Số lượt xem:452
 Các tin khác:
      Icon  Huyện Ủy Kon Rẫy; Chỉ đạo có hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trên địa bàn huyện năm 2015.
      Icon  Thông báo kết luận của đồng chí Huỳnh Minh Chương - Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp thường kỳ tháng 11 năm 2015
      Icon  Phiên họp thường kỳ tháng 10 của UBND huyện Kon Rẫy
      Icon  Thông báo kết luận của đồng chí Huỳnh Minh Chương - Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp thường kỳ tháng 10 năm 2015.
      Icon  Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện tháng 10 và công tác trọng tâm tháng 11/2015
      Icon  Thường trực HĐND huyện tổ chức Hội nghị liên tịch chuẩn bị kỳ họp lần thứ 11, HĐND huyện khóa XIII, nhiệm kỳ 2011-2016.
      Icon  Kết quả sau 3 năm thực hiện Kết luận số 56-KL/TW ngày 21/02/2013 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện NQTW 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.
      Icon  Phiên họp thường kỳ tháng 9, triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 10 năm 2015
      Icon  quyết định ban hành quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các văn bản chỉ đạo điều hành của UBND Huyện, Chủ tịch UBND huyện Kon Rẫy
      Icon  UBND HUYỆN KON RẪY TỔ CHỨC PHIÊN HỌP THƯỜNG KỲ THÁNG 5, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THÁNG 6 NĂM 2015
    TÌM KIẾM
 
    BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
Bản đồ Huyện
VIDEP CLIP
Rao vat, viec lam Kon Tum Nhà đất Kon Tum, nha dat kon tum
Trang chủ   |   Góp ý      |   Đăng nhập   
  Trang thông tin điện tử huyện Kon Rẫy là thành phần Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
    Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân huyện Kon Rẫy 
    Người chịu trách nhiệm chính: Ông Võ Văn Lương – Chủ tịch UBND huyện Kon Rẫy. 
    Quản lý thường trực: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Kon Rẫy; Email: bttkonray@gmail.com; Điện thoại: 0602218696
Phát triển:TNC