LIÊN KẾT
   Tổng số người truy cập:
386251
Số người online: 101
Icon Tin tuc chi tiet THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Huyện Ủy Kon Rẫy; Chỉ đạo có hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trên địa bàn huyện năm 2015.
12/21/2015 3:30:32 PM     
Năm 2015, là một năm có ý nghĩa hết sức quan trọng, là năm cuối cùng thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ do Đại hội XI của Đảng đề ra, tiến hành Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng. Với nhiều ngày kỷ niệm lớn, quan trọng và còn là năm hình thành Cộng đồng ASEAN mà Việt Nam là một thành viên tích cực và có trách nhiệm. Bối cảnh đó đặt ra những nhiệm vụ cho công tác đối ngoại nói chung và công tác đối ngoại nhân dân nói riêng, là năm kỷ niệm 20 năm bình thường hóa quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ, Liên hiệp sẽ phối hợp với các cơ quan, địa phương liên quan tổ chức chuỗi các hoạt động kỷ niệm sự kiện này. Chủ động, phát huy vai trò nòng cốt phối hợp với các tổ chức nhân dân của Việt Nam trong việc tham gia các hoạt động đối ngoại nhân dân đa phương quan trọng; đóng góp có trách nhiệm vào hoạt động của các tổ chức, mạng lưới quốc tế dân chủ và tiến bộ vì hòa bình, phát triển công bằng, bền vững và tiến bộ xã hội; chú trọng tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống, tri ân, đền ơn đáp nghĩa với bạn bè quốc tế; đẩy mạnh công tác vận động người Việt Nam ở nước ngoài; đã và đang khẳng định vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế về an ninh- chính trị, kinh tế -văn hóa xã hội của một nước đang phát triển…tạo sự quan tâm từ cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước nói chung và địa bàn huyện Kon Rẫy nói riêng.
 

Xác định công tác thông tin đối ngoại là một chiến lược để tăng cường quan hệ trong thời đại ngày nay, nên trong những năm qua Huyện ủy đã kịp thời triển khai có hiệu quả nội dung Kết luận số 16-KL/TW ngày 14/2/2012 của Bộ Chính trị về “Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011 - 2020”; Thông báo số 73-TB/TW ngày 08/2/2012 của Bộ Chính trị về “tăng cường quan hệ đối ngoại của Đảng trong tình hình mới” và Nghị quyết 22 - NQ/TW ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế; Ban Thường vụ Huyện ủy luôn quan tâm chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước đối với công tác thông tin đối ngoại ở cấp, ngành mình; đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ hiệu quả trong chỉ đạo, triển khai công tác thông tin đối ngoại từ cấp huyện đến cơ sở; nâng cao hơn nữa nhận thức của cấp ủy cơ sở đối với công tác thông tin đối ngoại trong tình hình hiện nay; đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại, gắn kết chặt chẽ với các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương; chú trọng đổi mới, hoàn thiện thống nhất giữa thông tin đối ngoại với thông tin đối nội.

Căn cứ điều kiện thực tế của địa phương trong việc triển khai các nhiệm vụ về thông tin đối ngoại, Ban Thường vụ Huyện ủy đã xây dựng Kế hoạch số - 111- KH/HU ngày 11/2/2015 thực hiện công tác đối ngoại trên địa bàn huyện, qua đó chỉ đạo các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị mình. Chỉ đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy xây dựng Hướng dẫn số 36-HD/BTGHU, ngày 13/3/2015 để hướng dẫn công tác tuyên truyền trên địa bàn huyện. Bên cạnh đó đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục sâu rộng có hệ thống trong cán bộ, đảng viên và nhân dân nhằm phát huy hơn nữa tinh thần yêu nước, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, chung tay dựng quê hương Kon Rẫy; đồng thời cao nhận thức và về vai trò, vị trí chiến lược của biển, đảo nước ta và nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Chí đạo Ủy ban nhân dân huyện xây dựng kế hoạch công tác đối ngoại của chính quyền năm 2015, đồng thời chỉ đạo các ngành chức năng tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, thông tin tuyên truyền để chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước. Tổ chức lồng ghép phổ biến, tuyên truyền giáo dục các chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về hoạt động đối ngoại cho cán bộ, công chức cơ quan trong các cuộc họp lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức của cơ quan nắm bắt được các quy định của nhà nước về các hoạt động đối ngoại trên tất cả các lĩnh vực.

Công tác tuyên truyền cũng được chỉ đạo kịp thời như: tuyên truyền qua truyền thanh, truyền hình, báo, các cụm pano - appich, băng rôn, xe thông tin lưu động, các hoạt động văn hóa nghệ thuật…để thực hiện các nội dung tuyên truyền, giới thiệu về những thành tựu nổi bật của đất nước, tỉnh và huyện những năm qua; những kết quả đạt được trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và những điểm sáng trong hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta trong việc thực hiện nhất quán “đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ hòa bình, hợp tác và phát triển, đa phương hóa đa dạng hóa quan hệ, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế…”. Qua đó mở rộng và nâng cao nhận thức trong toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân chủ động đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực cơ hội, thù địch;  hạn chế được tác động tiêu cực của những thông tin, luận điệu sai trái, xuyên tạc, góp phần  giữ vững ổn định chính trị - xã hội, tạo sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân trong huyện đối với các chủ  trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Chỉ đạo đội ngũ Báo cáo viên cấp huyện, xác định nhiệm vụ của mình chủ động định hướng dư luận trước các vấn đề nhạy cảm. Công tác tuyên truyền miệng thông qua lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp đã phát huy vai trò quan trọng trong việc động viên, thuyết phục nhân dân về các vấn đề liên quan đến phân giới, cắm mốc, trên đất liền và bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Công tác phối hợp quản lý hoạt động của phóng viên đến hoạt động báo chí tại địa bàn được quan tâm tiến hành thường xuyên, chặt chẽ; luôn tạo điều kiện cho phóng viên các báo đài trung ương, địa phương đến tiếp cận, tìm hiểu thông tin, phản ánh đúng sự thật về tình hình kinh tế - xã hội của địa phương, qua đó đã góp phần quan trọng trong công tác thông tin đối ngoại, làm cho bạn bè trong nước, quốc tế hiểu đúng về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Trong năm, các ngành chức năng của huyện đã làm tốt công tác theo dõi, quản lý các hoạt động của các tổ chức phi chính phủ (viết tắt NGO), các tổ chức quốc tế, đến địa bàn huyện để triển khai các hoạt động đầu tư, viện trợ và giao lưu văn hóa, tham quan du lịch (Theo số liệu báo cáo công tác nội chính trong  9 tháng đầu năm 2015: Về quản lý đoàn ra, đoàn vào: Có 08 lượt/15 người nước ngoài vào địa bàn (Cụ thể: Thực hiện dự án 01 lượt/01 người, thăm  quan du lịch 01 lượt/03 người, đến công tác 01 lượt/01 người, du lịch ngủ làng 05 lượt/10 người). Qua nắm tình hình, không phát hiện vấn đề gì phức tạp ảnh hưởng đến ANCT, TTATXH trên địa bàn huyện. Chủ động phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, quản lý chặt chẽ hoạt động của khách nước ngoài và Việt kiều; phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc ở cơ sở. Quán triệt nâng cao nhận thức và định hướng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, các cơ quan, ngành địa phương liên quan trong việc tiếp nhận và quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn viện trợ có nguồn gốc từ nước ngoài; chủ động đối phó với các hoạt động lợi dụng vấn đề viện trợ nhân đạo để lừa mị, triển khai những nội dung liên quan đến an ninh, dân tộc, tôn giáo. Qua theo dõi của cơ quan chức năng, tình hình các đoàn khách nước ngoài và các tỉnh thành khác đến địa bàn huyện chủ yếu là thăm thân, du lịch, làm công tác nhân đạo, không phát hiện có biểu hiện gây ảnh hưởng đến an ninh quốc gia.

* Để việc thực hiện công tác thông tin đối ngoại năm 2016 có hiệu quả, Huyện ủy đề ra 4 nhiệm vụ chính để triển khai, thực hiện như sau:

1. Tiếp tục triển khai các hoạt động thông tin tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, nhà nước, quan điểm của Việt Nam đối với vấn đề khu vực và quốc tế chính xác, kịp thời trong toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong toàn huyện; thông tin về các vấn đề, sự kiện quan trong của quốc tế, dư luận quốc tế về các vấn đề liên quan đến Việt Nam.

2.  Các hoạt động kỷ niệm năm chẵn, năm tròn thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và các nước cần được tập trung tuyên truyền sâu, rộng; tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan thông tin, đẩy mạnh trao đổi, phối hợp giữa thông tin đối ngoại và thông tin đối nội.

3. Tăng cường nắm bắt tình hình, nâng cao chất lượng công tác dự báo, hiệu quả phối hợp các lực lượng tham gia hoạt động thông tin đối ngoại trong công tác đấu tranh phản bác những thông tin sai sự thật, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội, nhất là xung quanh vấn đề Biển Đông, vấn đề biên giới, các vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền và đối với những vấn đề, vụ việc nhạy cảm, mới nảy sinh, thu hút sự chú ý của dư luận hòng chia rẽ khối đoàn kết dân tộc, gây mất ổn định chính trị trong nước, làm tổn hại quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam với các nước.

4. Ủy ban Nhân dân huyện chỉ đạo các ngành liên quan thường xuyên làm tốt công tác thông tin đối ngoại tại địa phương, đơn vị, tiếp tục quan tâm đầu tư về kinh phí nâng cao chất lượng hoạt động Trang thông tin điện tử huyện; qua đó có thể cập nhật thông tin, quảng bá giới thiệu hình ảnh thiên nhiên, con người, các nguồn lực phát triển, các nguồn thông tin chính thống của huyện về các lĩnh vực; thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư trong, ngoài tỉnh và nước ngoài đến đầu tư tại địa bàn huyện; đồng thời định hướng, điều chỉnh, đấu tranh phản bác kịp thời trong dư luận đối với những nguồn thông tin sai lệch với tình hình thực tế tại địa phương. 

Huỳnh Hoa – Ban Tuyên giáo Huyện ủy  
     
Số lượt xem:488
 Các tin khác:
      Icon  Thông báo kết luận của đồng chí Huỳnh Minh Chương - Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp thường kỳ tháng 11 năm 2015
      Icon  Phiên họp thường kỳ tháng 10 của UBND huyện Kon Rẫy
      Icon  Thông báo kết luận của đồng chí Huỳnh Minh Chương - Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp thường kỳ tháng 10 năm 2015.
      Icon  Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện tháng 10 và công tác trọng tâm tháng 11/2015
      Icon  Thường trực HĐND huyện tổ chức Hội nghị liên tịch chuẩn bị kỳ họp lần thứ 11, HĐND huyện khóa XIII, nhiệm kỳ 2011-2016.
      Icon  Kết quả sau 3 năm thực hiện Kết luận số 56-KL/TW ngày 21/02/2013 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện NQTW 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.
      Icon  Phiên họp thường kỳ tháng 9, triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 10 năm 2015
      Icon  quyết định ban hành quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các văn bản chỉ đạo điều hành của UBND Huyện, Chủ tịch UBND huyện Kon Rẫy
      Icon  UBND HUYỆN KON RẪY TỔ CHỨC PHIÊN HỌP THƯỜNG KỲ THÁNG 5, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THÁNG 6 NĂM 2015
      Icon  Tổng kết việc thực hiện Quyết định 138-QĐ/TU, ngày 12//4/2006 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, gắn với kết quả thực hiện Kết luận 329-KL/TU ngày 02/02/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIV)
    TÌM KIẾM
 
    BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
Bản đồ Huyện
VIDEP CLIP
Rao vat, viec lam Kon Tum Nhà đất Kon Tum, nha dat kon tum
Trang chủ   |   Góp ý      |   Đăng nhập   
  Trang thông tin điện tử huyện Kon Rẫy là thành phần Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
    Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân huyện Kon Rẫy 
    Người chịu trách nhiệm chính: Ông Võ Văn Lương – Chủ tịch UBND huyện Kon Rẫy. 
    Quản lý thường trực: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Kon Rẫy; Email: bttkonray@gmail.com; Điện thoại: 0602218696
Phát triển:TNC