LIÊN KẾT
   Tổng số người truy cập:
386031
Số người online: 29
Icon Tin tuc chi tiet THỜI SỰ CHÍNH TRỊ
Phát động phong trào thi đua năm 2013 kỷ niệm 65 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc
5/2/2013 8:54:34 AM     
Ngày 12 tháng 4 năm 2013, Hội đồng Thi đua-Khen thưởng tỉnh ban hành văn bản số 04/HĐTĐKT về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh năm 2013, lập thành tích kỷ niệm 65 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. Nội dung như sau:
Anh Trong tin
Ảnh minh họa nguồn Internet
 

 Mục tiêu nhằm huy động các nguồn lực, phấn đấu duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế trên 14% với cơ cấu kinh tế hợp lý, tạo đà cho việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2011- 2015; đảm bao an sinh và phúc lợi xã hội, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân; giữ vững ổn định chính trị, tăng cường củng cố quốc phòng, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội; mở rộng quan hệ và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại.

 Các chỉ tiêu phấn đấu của năm 2013:
 
 Các chỉ tiêu kinh tế: Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) trên 14%; thu nhập bình quân đầu người trên 26 triệu đồng. Cơ cấu kinh tế năm 2013: Nông, lâm, thuỷ sản: 37-38%; Công nghiệp - Xây dựng: 26-27%; Thương mại - Dịch vụ: 35-36%. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 1.812 tỷ đồng. Tổng kim ngạch xuất khẩu: 100 triệu USD.
 
Các chỉ tiêu xã hội: Dân số trung bình năm 2013: 480 ngàn người; tỷ lệ lao động qua đào tạo trên 40%; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 4-5% so với cuối năm 2012; tỷ lệ trạm y tế xã đạt chuẩn quốc gia về y tế xã (theo chuẩn mới) trên 42%; tỷ lệ xã, phường, thị trấn có thiết chế văn hóa trên 21,6%; Số xã có bản đạt chuẩn nông thôn mới đến cuối năm 2013: ít nhất 03 xã.
 
Các chỉ tiêu về môi trường: Tỷ lệ dân cư nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh trên 78%; tỷ lệ độ che phủ rừng: 65%; tỷ lệ chất thải rắn được thu gom, xử lý ở đô thị trên 85%; tỷ lộ hộ nông thôn có công trình vệ sinh hợp vệ sinh trên 43%; tỷ lệ cơ sở sản xuất mới xây dựng sử dụng công nghệ sạch hoặc có thiêt bị xử lý ô nhiễm môi trường: 100%.
 
NỘI DUNG CÁC PHONG TRÀO THI ĐUA:
 
Đẩy mạnh các phong trào thi đua tập trung thực hiện các giải pháp và chỉ đạo của Chính phủ, bộ, ngành Trung ương về nâng cao chất lượng tăng trưởng gắn với tái cơ cấu nền kinh tế đi đôi với ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo kinh tế phát triển bền vững.
 
Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 65 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2013).
 
Trong lĩnh vực kinh tế.
 
- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án phát triển một số ngành kinh tế mũi nhọn và sản phẩm chủ lực, Đề án phát triển lâm nghiệp theo hướng bền vững. Chủ động phòng, chống các loại dịch bệnh tái phát trên đàn gia súc, gia cầm có tính chu kỳ. Nhân rộng một số mô hình chăn nuôi có hiệu quả; tăng cường quản lý, bảo vệ, tái tạo, phát triển nguồn lợi thủy sản trên các lòng hồ thủy điện, thủy lợi.
 
- Thực hiện tốt công tác bảo vệ và phát triển rừng, xử lý nghiêm các vụ việc vi phạm trong khai thác, vận chuyển, chế biến gỗ, lâm sản. Tạo điều kiện phát triển nhanh vùng rừng nguyên liệu giấy đảm bảo cung cấp đủ, kịp thời nguyên liệu cho nhà máy chế biến bột giấy và giấy Tân Mai.
 
- Thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát thị trường và xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, đầu cơ, găm hàng tăng giá trái pháp luật. Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đăng ký, kê khai, niêm yết thông tin về giá và bán theo giá niêm yết bằng đồng Việt Nam. Tiếp tục tuyên truyền, vận động thực hiện cuộc vận động “người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Chương trình “đưa hàng Việt về nông thôn”, Chương trình bình ôn giá và các chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp để quảng bá và mở rộng thị trường cho sản phẩm của địa phương.
 
Kiểm tra, rà soát các khoản thu ngân sách trên địa bàn; chú trọng, nuôi dưỡng và khai thác các nguồn thu có nhiều tiềm năng, các nguồn thu mới; giải quyết dứt điểm nợ thuế, tăng cường thu nợ đọng thuế của các cá nhân, doanh nghiệp. Triển khai có hiệu quả các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng được sử dụng quỹ đất để tạo vốn sau khi được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua. Tăng cường quản lý đầu tư từ nguồn ngân sách Nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ theo Chi thị 1792/CT-TTg ngày 15-10-2011 của Thủ tướng Chính phủ. Ưu tiên bố trí và huy động vốn đẩy nhanh đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm của tỉnh, các công trình tại ba vùng kinh tế động lực .
 
Trong lĩnh vực văn hóa - xã hội.
 
- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ tiếp tục triển khai có hiệu quả các quy hoạch, đầ án về giáo dục, đào tạo nghề. Đẩy mạnh thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi. Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp để hạn chế tình trạng học sinh đi học không chuyên cần và học sinh bỏ học. Củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở, tăng cường phân luồng học sinh sau trung học cơ sở. Tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo học sinh dân tộc thiểu số chất lượng cao trên địa bàn tỉnh trong năm học 2012-2013. Tăng cường nguồn lực cho nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất và đời sống.
 
- Thực hiện có hiệu quả Đề án hỗ trợ huyện nghèo đẩy mạnh xuất khẩu lao động. Tập trung hỗ trợ, tạo cơ hội cho hộ nghèo tiếp cận các chính sách trợ giúp về hạ tầng phục vụ sản xuất, đất đai, tín dụng, dạy nghề, tạo việc làm, tiêu thụ sản phẩm... Theo dõi sát tình hình thiếu đói giáp hạt, thiệt hại do thiên tai để chỉ đạo kịp thời hoạt động cứu trợ. Nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân, đặc biệt là nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ bệnh nhân của đội ngũ y, bác sỹ tại các cơ sở y tế; đẩy mạnh các hoạt động y tê dự phòng. Thực hiện có hiệu quả công tác khám, chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế cho người dân. Củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở; bố trí nguồn nhân lực y tế ở cơ sở phù hợp để phát huy trang thiết bị, cơ sở vật chất đã đầu tư. Khắc phục tình trạng nhiều trạm y tế chưa có nữ hộ sinh trung học vả nhân viên y tế thôn, làng chưa qua đào tạo.
 
Đẩy mạnh phong trào ‘Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”. Thực hiện có hiệu quả việc khôi phục, bảo tồn, phát huy giá trị bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số, các di tích lịch sử cách mạng gắn với phát triển du lịch. Tăng cường đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin; ứng dụng công nghệ thông tin trong nội bộ cơ quan Nhà nước. Phát huy trang thông tin điện tử thành phần của các huyện, thành phố và các sở ngành đáp ứng nhu câu cung cấp, trao đổi thông tin.
 
Xây dựng nông thôn mới; phòng, chống thiên tai và bảo vệ môi trường.
 
Tập trung lồng ghép các chương trình, dự án, nguồn kinh phí để triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh theo kế hoạch, lộ trình đã đề ra. Phát triển công nghiệp nông thôn gắn với phát triển kinh tế hộ, trang trại, tổ hợp tác, hợp tác xã nông nghiệp. Thực hiện có hiệu quả Đề án thí điểm phát triển nhóm hộ, tổ hợp tác sản xuất trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Huy động và bố trí nguồn lực để đầu tư các công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn nhằm đạt mục tiêu kế hoạch đề ra. Tăng cường giám sát, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn. Đẩy mạnh công tác đo đạc địa chính, cơ bản hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu trong năm 2013 trên phạm vi toàn tỉnh. Tích cực giải quyết vấn đề lấn chiếm đất đai, tranh chấp đất đai trong nhân dân, giữa nhân dân với các tổ chức, doanh nghiệp.
 
Triển khai tốt các phương án phòng, chống bão lũ và giảm nhẹ thiên tai, nhất là các địa bàn xung yếu. Tăng cường giám sát, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, khoáng sản, bảo vệ môi trường và xử lý nghiêm cáctrường hợp vi phạm. Xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường. Tổ chức triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu; chủ động ứng phó có hiệu quả với thiên tai.
 
Tiếp tục cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, đẩy mạnh thu hút đầu tư vào địa bàn.
 
Ban hành và triển khai thực hiện Kế hoạch công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2013 theo Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011-2015. Kiểm tra định kỳ, đột xuất công tác cải cách hành chính; rà soát các quy định, thủ tục hành chính có tần suất thực hiện lớn cho người dân và doanh nghiệp. Nâng cao chất lượng, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức trong giải quyết công việc liên quan trực tiếp doanh nghiệp, người dân và kiên quyết xử lý nghiêm theo pháp luật đối với những cán bộ, công chức gây nhũng nhiễu, phiền hà. Cải cách hánh chính được xem là nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo quyết liệt trong năm 2013.
 
Đẩy mạnh các phong trào "Thi đua Quyết thắng" trong lực lượng vũ trang, phong trào "Vì an ninh Tổ quốc", "Thực hiện tốt 6 điều Bác Hồ dạy" trong lực lượng Công an nhân dân. Tăng cường công tác phòng, chống tội phạm, ma túy trong tình hình mới; phòng ngừa, ngăn chặn thanh thiếu niên hư, vi phạm pháp luật. Kịp thời phát hiện, kiên quyết đấu tranh có hiệu quả với các tội phạm có tổ chức, tội phạm hình sự nguy hiểm, triệt xóa các tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội. Thực hiện tốt các giải pháp kiềm chế và giảm tai nạn giao thông. Thực hiện tốt đường lối đối ngoại, tăng cường hợp tác quốc tế phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.
 
Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ tổ quốc; Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về tôn giáo. Thực hiện tốt đường lối đối ngoại, tăng cường hợp tác quốc tế phục vụ phát triên kinh tế - xã hội.
 
Trong lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị:
                       
Tập trung xây dựng, củng cố hệ thống chính trị vững mạnh từ tỉnh đến cơ sở thực sự gắn bó với nhân dân, đại diện cho quyền lợi chính đáng của các tầng lớp nhân dân, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhả nước, tích cực lao động sản xuất để vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đángTiếp tục triển khai có hiệu quả Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương dạo đức Mồ Chí Minh”; thực hiện tốt Nghị quvết Trung ương 4 (Khóa XI) một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay, tạo sự chuyển biến về thái độ phục vụ của đội ngũ công chức và tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu lực hiệu quả của bộ máy nhà nước. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy. Kịp thời xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm kỷ luật đảng, pháp luật của Nhà nước. Tích cực tạo nguồn, kết nạp đảng viên mới ở những thôn, làng chưa có tổ chức đảng, đảng viên...
Chỉ đạo tổ chức thực hiện:
 
Tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chi tiêu nêu trên là nhiệm vụ của toàn thể cán bộ, chiến sỹ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh đề nghị các cấp, các ngành, mỗi đơn vị, mỗi người phải tập trung ý chí, đoàn kết cùng nhau phấn đấu, khắc phục mọi khó khăn, đem hết sức lực và trí tuệ của mình hăng hái thi đua góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh năm 2013, lập thành tích cao nhất kỷ niệm 65 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc.
 
Hội đồng Thi đua-Khen thưởng tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh căn cứ vào nội dung thi đua do tỉnh phát động, tổ chức phát động phong trào thi đua, các hoạt động kỷ niệm 65 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc trong cơ quan, đơn vị mình, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng, quyết tâm phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch năm 2013 và kế hoạch Nhà nước 5 năm (201 1-2015) theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lân thứ XIV đã đề  ra.
 

 

Nguồn kontum.gov.vn  
     
Số lượt xem:439
 Các tin khác:
      Icon  HĐND Huyện Kon Rẫy: Tổ chức Hội nghị giao ban quí I năm 2013
      Icon  Huyện ủy Kon Rẫy: Tổ chức Hội nghị BCH Đảng bộ huyện lần thứ 12 khóa XVII.
      Icon  Huyện Kon Rẫy: Đại hội Hội Cựu giáo chức huyện lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2013 – 2018
      Icon  Huyện ủy Kon Rẫy: Tổ chức Hội nghị giới thiệu chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2013
      Icon  Sửa đổi 05 tiêu chí của Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới
      Icon  Tăng cường thực hiện Cuộc vận động “Người Việt ưu tiên dùng hàng Việt”
      Icon  Thông báo về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992
      Icon  Quy định mức thu phí trông giữ xe đạp, xe máy, xe ô tô bị tạm giữ do vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Kon Tum
      Icon  Dịp Tết Nguyên đán tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí
      Icon  UBND tỉnh triển khai Nghị quyết HĐND tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2013
    TÌM KIẾM
 
    BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
Bản đồ Huyện
VIDEP CLIP
Rao vat, viec lam Kon Tum Nhà đất Kon Tum, nha dat kon tum
Trang chủ   |   Góp ý      |   Đăng nhập   
  Trang thông tin điện tử huyện Kon Rẫy là thành phần Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
    Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân huyện Kon Rẫy 
    Người chịu trách nhiệm chính: Ông Võ Văn Lương – Chủ tịch UBND huyện Kon Rẫy. 
    Quản lý thường trực: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Kon Rẫy; Email: bttkonray@gmail.com; Điện thoại: 0602218696
Phát triển:TNC