LIÊN KẾT
   Tổng số người truy cập:
330603
Số người online: 32
Icon Tin tuc chi tiet TÀI LIỆU CÁC KỲ HỌP HĐND HUYỆN
Tài liệu kỳ họp lần thứ 9 HĐND huyện khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021
12/2/2019 8:57:15 AM     
 

 Tải về: Thông báo viếng Nghĩa trang liệt sỹ huyện kỳ họp lần thứ 9 HĐND huyện khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021.

 

Tài liệu kỳ họp lần thứ 9 HĐND huyện khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021

STT

TRÍCH YỂU NỘI DUNG

FILE ĐÍNH KÈM

Cập nhật ngày 02 tháng 12 năm 2019

01

Báo cáo công tác hội thẩm nhân dân năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020

Tải về

02

Báo cáo tổng kết công tác năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm công tác kiểm sát năm 2020 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Kon Rẫy

Tải về

03

Báo cáo kết quả công tác thi hành dân sự năm 2019, Phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2020 Trình kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân huyện, khóa XIV

 

Tải về

04

Báo cáo kết quả công tác năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của Tòa án nhân dân huyện Kon Rẫy

Tải về

05

Báo cáo kết quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020

Tải về

06

Báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ năm 2020

Tải về

07

Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020

Tải về

08

Báo cáo về việc thực hành tiết kiệm, chống lãng năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020

Tải về

09

Tờ trình về việc thông qua Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum

Tải về

10

Biểu 01: Kết quả sử dụng đất năm 2019 huyện kon rẫy

(Kèm theo Tờ trình số: 135/TTr-UBND ngày 18/11/2019 của UBND huyện)

Tải về

11

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ năm 2020

Tải về

 

Cập nhật ngày 04 tháng 12 năm 2019

12

Chương trình kỳ họp lần thứ 9 HĐND huyện, khóa XIV (Từ ngày 11/12 đến ngày 12/12/2019)

Tải về

13

Nội quy kỳ họp thứ 9 HĐND huyện, khóa XIV

Tải về

14

Tờ trình về việc xin chủ trương điều chỉnh giá tiêu thụ nước sinh hoạt thuộc Công trình cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăk Rve, huyện Kon Rẫy

Tải về

15

Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trình tại kỳ họp thứ 8 và các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 8 HĐND huyện, khóa XIV

Tải về

16

Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khóa XIV

Tải về

17

Báo cáo tình hình hoạt động năm 2019 và chương trình hoạt động năm 2020 của Ban dân tộc HĐND huyện

Tải về

18

Báo cáo tình hình tổ chức, hoạt động giám sát 6 tháng cuối năm 2019 và chương trình công tác năm 2020 của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện

Tải về

19

Báo cáo tình hình hoạt động của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện năm 2019 và nhiệm vụ công tác năm 2020

Tải về

20

Báo cáo tình hình hoạt động năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 của Thường trực HĐND huyện

Tải về

21

Báo cáo thẩm tra Báo cáo của UBND huyện về công tác giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo Năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020

Tải về

22

Báo cáo thẩm tra Báo cáo của UBND huyện về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020

Tải về

23

Báo cáo Thẩm tra Báo cáo của Tòa án nhân dân huyện về kết quả công tác năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2020

Tải về

24

Báo cáo Thẩm tra Báo cáo của Chi cục Thi hành án dân sự  năm 2019,phương hướng nhiệm vụ năm 2020

Tải về

25

Báo cáo thẩm tra Báo cáo của UBND huyện về công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020

Tải về

26

Báo cáo thẩm tra báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020 trình tại kỳ họp lần thứ 9 HĐND huyện

Tải về

27

Tờ trình về kinh phí hoạt động của HĐND huyện năm 2020

Tải về

28

Tờ trình về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm 2020 của HĐND huyện khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021

Tải về

29

Tờ trình về chương trình hoạt động năm 2020 của Hội đồng nhân dân huyện khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021

Tải về

 

30

Báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trình tại kỳ họp thứ 8 HĐND huyện, khóa XIV và các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 8 HĐND huyện, khóa XIV của UBND huyện

Tải về

31

Báo cáo thẩm tra Báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện về kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 8 và sau kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân huyện khóa XIV 

Tải về

 

Cập nhật ngày 05 tháng 12 năm 2019

32

Báo cáo Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016-2020 và dự kiến đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

Tải về

33

Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết, Tờ trình của UBND huyện về việc xin thông qua kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025

Tải về

34

Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết, Tờ trình, Báo cáo của UBND huyện về kết quả thực hiện các nhiệm vụ KT-XH năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ năm 2020

Tải về

35

Báo cáo thẩm tra Tờ trình, dự thảo Nghị quyết của UBND huyện về chủ trương điều chỉnh giá tiêu thụ nước sinh hoạt thuộc Công trình cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăk Rve, huyện Kon Rẫy

Tải về

36

Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết, Tờ trình của UBND huyện V/v đề nghị điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Nghị quyết số 08/2017/NQ-HĐND ngày 10/07/2017 của Hội đồng nhân dân huyện

Tải về

37

Báo cáo thẩm tra Tờ trình, dự thảo Nghị quyết của UBND huyện về việc thông qua kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum

Tải về

38

Báo cáo Kết quả triển khai giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khóa XIV

Tải về

39

Tờ trình về việc xin chủ trương thông qua kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

Tải về

40

Tờ trình về việc xin chủ trương điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Nghị quyết số 08/2017/NQ-HĐND ngày 10/07/2017 của Hội đồng nhân dân huyện

Tải về

41

Phụ biểu chỉnh sửa, bổ sung đầu tư công giai đoạn 2016-2020

Tải về

42

Phụ biểu chỉnh sửa, bổ sung đầu tư công giai đoạn 2021-2025

Tải về

 

Cập nhật ngày 09 tháng 12 năm 2019

43

Báo cáo Kết quả công tác chỉ đạo, điều hành năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ năm 2020

Tải về

44

Báo cáo thẩm tra Dự thảo Nghị quyết, Tờ trình, Báo cáo của UBND huyện về tình hình thực hiện thu, chi ngân sách năm 2019; phương án phân bổ dự toán ngân sách, kế hoạch đầu tư công năm 2020

Tải về

 

Cập nhật ngày 10 tháng 12 năm 2019

45

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu - chi ngân sách năm 2019, phương hướng dự toán năm 2020

Tải về

46

Tờ trình về phương án phân bổ dự toán ngân sách huyện,kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020

Tải về

47

Các Nghị Quyết thông qua tại kỳ họp thứ 9 HĐND huyện, khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021

Tải về

 

 

 

 

Văn phòng HĐND-UBND huyện  
     
Số lượt xem:528
 Các tin khác:
      Icon  Kỳ họp bất thường lần thứ 6, khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021
      Icon  Tài liệu kỳ họp lần thứ 8 HĐND huyện khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021
      Icon  Tài liệu kỳ họp lần thú 7 HĐND huyện khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021
      Icon  Tài liệu kỳ họp lần thú 6 HĐND huyện khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021
      Icon  Tài liệu kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân huyện khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
      Icon  Tài liệu kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân huyện khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
      Icon  Tài liệu kỳ họp thứ ba Hội đồng nhân dân huyện khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
      Icon  Tài liệu kỳ họp thứ hai Hội đồng nhân dân huyện khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021
      Icon  Tài liệu kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân huyện khóa XIV nhiệm kỳ 2016 - 2021
      Icon  Báo cáo Kết quả khảo sát, đánh giá chất lượng hoạt động của Tổ và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 -2016.
    TÌM KIẾM
 
    BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
Bản đồ Huyện
VIDEP CLIP
Rao vat, viec lam Kon Tum Nhà đất Kon Tum, nha dat kon tum
Trang chủ   |   Góp ý      |   Đăng nhập   
  Trang thông tin điện tử huyện Kon Rẫy là thành phần Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
    Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân huyện Kon Rẫy 
    Người chịu trách nhiệm chính: Ông Võ Văn Lương – Chủ tịch UBND huyện Kon Rẫy. 
    Quản lý thường trực: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Kon Rẫy; Email: bttkonray@gmail.com; Điện thoại: 0602218696
Phát triển:TNC