LIÊN KẾT
   Tổng số người truy cập:
330654
Số người online: 54
Icon Tin tuc chi tiet THỦ TỤC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Hướng dẫn một số nội dung lập báo cáo tổng hợp thông tin tài chính huyện năm 2018
8/1/2019 9:36:57 AM     
Triển khai Nghị định số 25/2017/NĐ-CP ngày 14/03/2017 của Chính phủ về Báo cáo tài chính nhà nước (Nghị định 25/2017/NĐ-CP). Bộ Tài chính, Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã ban hành hệ thống các văn bản làm cơ sở pháp lý triển khai lập Báo cáo tài chính nhà nước (BCTCNN). Đối với Báo cáo tổng hợp thông tin tài chính huyện năm 2018, Bộ Tài chính đã có công văn số 2728/BTC-KBNN ngày 11/03/2019 (công văn 2728/BTC-KBNN);KBNN có công văn số 1800/KBNN-KTNN ngày 17/04/2019 (công văn 1800/KBNN-KTNN) hướng dẫn lập báo cáo này. Tuy nhiên, đây là năm đầu tiên thực hiện lập BCTCNN nên trong quá trình triển khai thực hiện còn nhiều vướng mắc. Không ít các đơn vị, tổ chức chưa thực sự nắm rõ về các công việc đơn vị mình phải làm cũng như trình tự thực hiện dẫn đến việc lập Báo cáo tổng hợp thông tin tài chính huyện 2018 còn chậm trễ. Bài viết tổng hợp, hướng dẫn một số nội dung liên quan công tác lập Báo cáo tổng hợp thông tin tài chính huyện 2018.
 

Theo qui định, đối với cấp huyện phải lập Báo cáo tổng hợp thông tin tài chính huyện (bao gồm: Báo cáo tổng hợp thông tin tình hình tài chính huyện; Báo cáo tổng hợp thông tin kết quả hoạt động tài chính huyện; Báo cáo tổng hợp thông tin lưu chuyển tiền tệ huyện; Thuyết minh báo cáo tổng hợp thông tin tài chính huyện) và Báo cáo bổ sung thông tin tài chính huyện. Các báo cáo này được tổng hợp, lập trên cơ sở các Báo cáo cung cấp thông tin tài chính của các đơn vị, tổ chức: KBNN cấp huyện; Chi cục thuế cấp huyện; Cục quản lý công sản; Các đơn vị dự toán cấp I thuộc cấp huyện; Uỷ ban nhân dân (UBND) cấp xã.

Lập, gửi báo cáo cung cấp thông tin tài chính

1. Đơn vị dự toán cấp 1 thuộc cấp huyện (ĐVDT cấp 1): là đơn vị dự toán được UBND cấp huyện giao dự toán ngân sách. Gồm có:

(1) ĐVDT cấp 1 có các đơn vị kế toán trực thuộc (ví dụ Phòng giáo dục cấp huyện được UBND cấp huyện giao dự toán ngân sách để phân bổ cho các trường học trực thuộc) tổng hợp, lập các báo cáo bao gồm: Báo cáo tài chính tổng hợp và Báo cáo bổ sung thông tin tài chính theo quy định tại Thông tư số 99/2018/TT-BTC trên cơ sở nguồn thông tin từ báo cáo tài chính, báo cáo tài chính tổng hợp, báo cáo bổ sung thông tin tài chính của các đơn vị kế toán trực thuộc và chịu trách nhiệm kiểm soát đối với báo cáo đã nhận của các đơn vị kế toán trực thuộc.

(2) ĐVDT cấp 1 không có các đơn vị kế toán trưc thuộc: Là các đơn vị phòng, ban và tương đương của huyện không có các đơn vị cấp dưới trực thuộc, vừa là đơn vị dự toán cấp I đồng thời là đơn vị sử dụng ngân sách (ĐVSDNS); kể cả các đơn vị trực thuộc các phòng, ban nhưng được UBND cấp huyện phân bổ trực tiếp dự toán ngân sách (ví dụ như  các trường học được UBND cấp huyện trực tiếp giao dự toán không phân bổ thông qua phòng Giáo dục).

Các đơn vị này lập báo cáo cung cấp thông tin tài chính là các báo cáo tài chính riêng theo chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp qui định tại Thông tư số 107/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính (Thông tư 107/TT-BTC) gồm: Báo cáo tình hình tài chính (mẫu B01/BCTC), Báo cáo kết quả hoạt động tài chính (mẫu 02/BCTC), Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (mẫu 03/BCTC) và Thuyết minh báo cáo tài chính mẫu 04/BCTC). Đồng thời lập Báo cáo bổ sung thông tin tài chính (Mẫu số B01/BSTT) theo hướng dẫn tại Thông tư số 99/2018/TT-BTC ngày 01/11/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn lập báo cáo tài chính tổng hợp của đơn vị kế toán nhà nước là đơn vị kế toán cấp trên (Thông tư 99/2018/TT-BTC).

(3) ĐVDT cấp 1 khác: là các đơn vị trực thuộc cấp huyện, tùy từng loại hình hoạt động áp dụng các chế độ kế toán khác như: Chế độ kế toán doanh nghiệp, chế độ kế toán chủ đầu tư...( ví dụ: các công ty môi trường đô thị, các ban quản lý dự án đầu tư thuộc UBND cấp huyện...).

Các đơn vị này lập Báo cáo cung cấp thông tin tài chính là các báo cáo tài chính của đơn vị theo chế độ kế toán đơn vị đang áp dụng và Báo cáo bổ sung thông tin tài chính (Mẫu số B01/BSTT) theo hướng dẫn tại Thông tư 99/2018/TT-BTC.

2. UBND cấp xã: lập Báo cáo cung cấp thông tin tài chính là các báo cáo tài chính của xã lập theo Chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã ban hành tại Quyết định số 94/2005/QĐ-BTC ngày 12/12/2005 của Bộ tài chính. Gồm: Bảng cân đối tài khoản (mẫu B01-X), Thuyết minh báo cáo tài chính (mẫu B04-X).

3. Chi cục thuế cấp huyện: Lập báo cáo cung cấp thông tin tài chính liên quan về thu thuế, phí, lệ phí, thu nội địa khác được giao quản lý và các khoản thu nội địa vãng lai khác (nếu có) chi tiết đến mục, tiểu mục. KBNN đang phối hợp Tổng cục Thuế  sẽ có hướng dẫn riêng về mẫu biểu, nội dung và phương pháp lập báo cáo này.

4. Cục quản lý công sản: Lập báo cáo cung cấp thông tin tài chính liên quan đến tài sản công giao huyện quản lý và tài sản công của các đơn vị tổ chức trực thuộc huyện chi tiết theo từng địa bàn huyện (mẫu số 03/CCTT) được hướng dẫn tại Thông tư số 133/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 28/12/2018 về hướng dẫn lập Báo cáo tài chính nhà nước.

5. KBNN cấp huyện: Hệ thống thông tin Tổng Kế toán nhà nước (gọi tắt "Hệ thống") hỗ trợ kết xuất báo cáo cung cấp thông tin tài chính liên quan đến hoạt động thu, chi khác của NSNN năm 2018; các thông tin tài chính khác giao KBNN cấp huyện theo dõi (các khoản thu viện trợ không hoàn lại cho NSNN...) theo phụ lục số 01công văn 1800/KBNN-KTNN.

Các đơn vị, tổ chức gửi báo cáo cung cấp thông tin tài chính bằng hình thức điện tử thông qua cổng thông tin điện tử Hệ thống Tổng kế toán nhà nước trên internet tại địa chỉ: https://bctcnn.vst.mof.gov.vn. Các đơn vị cần có chữ ký số nhân danh của đơn vị hoặc chữ ký đích danh của thủ trưởng đơn vị đang còn hiệu lực và đăng ký tài khoản đăng nhập Hệ thống với các thông tin sau: Mã đơn vị, Tên đơn vị, Địa chỉ, Số điện thoại,Fax, Địa chỉ mail, Chữ ký số nhân danh và KBNN nhận báo cáo (Lưu ý: các đơn vị cần đăng ký tài khoản để KBNN duyệt trước khi gửi báo cáo ít nhất 15 ngày). Qui trình thực hiện trên Hệ thống các đơn vị có thể tra cứu trực tiếp trên Hệ thống hoặc liên hệ KBNN cấp huyện cung cấp tài liệu hướng dẫn và hỗ trợ trong quá trình thực hiện. Riêng đối với UBND xã gửi báo cáo giấy kèm file định dạng PDF. Trường hợp các đơn vị không đủ điều kiện để thực hiện gửi báo cáo bằng hình thức điện tử qua Hệ thống thì gửi báo cáo giấy kèm file đinh dạng PDF và văn bản nêu rõ lý do, gửi KBNN cấp huyện.

Yêu cầu đối với thông tin của Báo cáo cung cấp thông tin tài chính phải phản ánh trung thực, khách quan, hợp lý; đảm bảo tính nhất quán, liên tục và tính so sánh. Báo cáo phải được lập cùng kỳ kế toán năm tài chính từ 01/01 đến 31/12.  Các đơn vị chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu trên Báo cáo cung cấp thông tin tài chính gửi KBNN cấp huyện. Báo cáo cần phải có định dạng chuẩn theo XML, tài liệu đính kèm là file PDF. Các đơn vị sử dụng phần mềm kế toán không hỗ trợ kết xuất báo cáo theo định dạng trên có thể liên hệ KBNN cấp huyện để được hỗ trợ hoặc truy cập Cổng thông tin điện tử KBNN theo đường dẫn: https://vst.mof.gov.vn, mục "Dịch vụ công Kho bạc Nhà nước\Thông tin chung về dịch vụ công" để tải về công cụ hỗ trợ lập báo cáo.

Tổng hợp, lập và gửi báo cáo tổng hợp thông tin tài chính huyện 2018

KBNN cấp huyện chịu trách nhiệm: Tiếp nhận đầy đủ báo cáo của các đơn vị (theo danh sách đã đăng ký và được KBNN công bố trên Cổng thông tin điện tử KBNN); Kiểm tra tính cân đối, hợp lý, hợp lệ của Báo cáo cung cấp thông tin tài chính; Tổng hợp số liệu liên quan để lập Báo cáo tổng hợp thông tin tài chính huyện theo qui định (phụ lục 03 công văn 1800/KBNN-KTNN) và Báo cáo bổ sung thông tin tài chính huyện (mẫu số E01/BSTT công văn 1800/KBNN-KTNN). Trường hợp các Báo cáo cung cấp thông tin tài chính của đơn vị không đảm bảo tính cân đối, hợp lý, hợp lệ KBNN cấp huyện từ chối tiếp nhận và thông báo cho đơn vị theo hình thức thư điện tử qua Hệ thống (hoặc gửi văn bản giấy nếu đơn vị chưa sử dụng hình thức gửi báo cáo qua cổng Hệ thống). Trong vòng 5 ngày làm việc đơn vị có trách nhiệm phối hợp với KBNN cấp huyện để hoàn chỉnh lại báo cáo.

Báo cáo cung cấp thông tin của Cục công sản KBNN hỗ trợ để nhập thủ công vào Hệ thống. Báo cáo cung cấp thông tin của UBND cấp xã được tổng hợp trên 3 chỉ tiêu dựa trên Bảng cân đối tài khoản (gồm: Tài sản, Nợ phải trả, Tài sản thuần) KBNN huyện thực hiện nhập thủ công vào hệ thống.

Hệ thống Tổng kế toán nhà nước hỗ trợ KBNN huyện tổng hợp, lập và gửi Báo cáo tổng hợp thông tin tài chính huyện 2018 về KBNN cấp tỉnh. KBNN huyện thực hiện gửi Báo cáo cho UBND huyện và Phòng tài chính-Kế hoạch huyện theo hình thức báo cáo giấy hoặc gửi file điện tử.

Báo cáo tổng hợp thông tin tài chính huyện là một trong những cơ sở dữ liệu để lập BCTCNN tỉnh, qua đó làm cơ sở lập BCTCNN toàn quốc. Việc hoàn thành Báo cáo tổng hợp thông tin tài chính huyện đúng qui định góp phần quan trọng quyết định đến việc hoàn thành BCTCNN. Vì vậy, đòi hỏi không chỉ sự cố gắng nỗ lực của hệ thống KBNN mà còn của các tổ chức, đơn vị tham gia trong quá trình thực hiện, cũng như sự ủng hộ của các cấp, các ngành trong chỉ đạo điều hành, đôn đốc các đơn vị trực thuộc./.

  

Tài liệu tham khảo

1.  Luật số 83/2015/QH13 Luật Ngân sách Nhà nước, ngày 25/6/2015;

2.  Luật số 88/2015/QH13 Luật Kế toán,ngày 20/11/2015; 

3.  Nghị định số 25/2017/NĐ-CP ngày 14/03/2017 của Chính phủ về Báo cáo tài chính nhà nước;

4  Thông tư số 133/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 28/12/2018 về hướng dẫn lập Báo cáo tài chính nhà nước;

5. Thông tư số 99/2018/TT-BTC ngày 01/11/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn lập báo cáo tài chính tổng hợp của đơn vị kế toán nhà nước là đơn vị kế toán cấp trên;

6. Công văn số 2728/BTC-KBNN ngày 11/03/2019 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn gửi Báo cáo cung cấp thông tin tài chính để triển khai lập BCTCNN năm 218;

7. Công văn số 5772/BTC-KBNN ngày 21/05/2019 của Bộ Tài chính sửa đổi công văn số 2728/BTC-KBNN ngày 11/03/2019; 

8. Công văn số 1800/KBNN-KTNN ngày 17/04/2019 của KBNN về việc hướng dẫn triển khai lập BCTCNN 2018.

Đinh Văn Ký (P.Giám đốc - KBNN Kon Rẫy)  
     
Số lượt xem:520
 Các tin khác:
      Icon  Một số nội dung về lập Báo cáo tài chính Nhà nước
      Icon  Danh mục các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, cấp huyện và cấp xã
    TÌM KIẾM
 
    BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
Bản đồ Huyện
VIDEP CLIP
Rao vat, viec lam Kon Tum Nhà đất Kon Tum, nha dat kon tum
Trang chủ   |   Góp ý      |   Đăng nhập   
  Trang thông tin điện tử huyện Kon Rẫy là thành phần Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
    Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân huyện Kon Rẫy 
    Người chịu trách nhiệm chính: Ông Võ Văn Lương – Chủ tịch UBND huyện Kon Rẫy. 
    Quản lý thường trực: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Kon Rẫy; Email: bttkonray@gmail.com; Điện thoại: 0602218696
Phát triển:TNC