LIÊN KẾT
   Tổng số người truy cập:
330656
Số người online: 56
Icon Tin tuc chi tiet THỦ TỤC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Một số nội dung về lập Báo cáo tài chính Nhà nước
7/8/2019 8:42:17 AM     
Triển khai Nghị định số 25/2017/NĐ-CP ngày 14/3/2017 của Chính phủ về Báo cáo tài chính nhà nước (Nghị định 25); Thông tư số 133/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018 hướng dẫn lập Báo cáo tài chính nhà nước (Thông tư 133). Bộ Tài chính, Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã có các văn bản hướng dẫn triển khai lập Báo cáo tài chính nhà nước (BCTCNN). Để thuận lợi cho việc tìm hiểu, nghiên cứu và triển khai thực hiện công tác lập Báo cáo cung cấp thông tin tài chính của các cơ quan, đơn vị liên quan trên địa bàn huyện, bài viết tổng hợp một số nội dung cơ bản về công tác lập BCTCNN.
 

Ý nghĩa, mục đích, yêu cầu của BCTCNN

BCTCNN là hệ thống các thông tin tình hình tài chính nhà nước được tổng hợp để phản ánh một cách đầy đủ, toàn diện về tài chính ngân sách nhà nước trên phạm vi toàn quốc và từng tỉnh. (BCTCNN bao gồm: Báo cáo tình hình tài chính nhà nước; Báo cáo kết quả hoạt động tài chính nhà nước; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Thuyết minh Báo cáo tài chính nhà nước).

Khác với báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước (NSNN) hàng năm được lập cho tất cả các cấp ngân sách và chỉ phản ánh số thu, số chi NSNN; tình hình chấp hành NSNN, thực hiện dự toán NSNN và quyết toán NSNN theo từng niên độ. BCTCNN được lập trên phạm vị toàn quốc và phạm vi tỉnh, cung cấp toàn bộ thông tin về tài sản, nợ phải trả, nguồn vốn; thông tin về thu nhập, chi phí, thặng dư/thâm hụt của nhà nước và từng tỉnh tại thời điểm kết thúc kỳ báo cáo. Các thông tin của BCTCNN cho thấy hiệu quả hoạt động đầu tư công, chi tiêu công; hiệu quả của các chính sách điều hành tài chính, ngân sách. Bên cạnh đó, BCTCNN phản ánh đầy đủ nguồn lực, tiềm năng của nhà nước giúp các nhà lãnh đạo, các nhà quản lý, các nhà hoạch định chính sách công đưa ra các chính sách phù hợp, hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng các chính sách, quyết định của Đảng, Nhà nước, Chính phủ.

BCTCNN là một công cụ hữu hiệu để nhà nước, chính quyền địa phương quản lý tài chính nhà nước ngày càng hiệu quả hơn; đảm bảo tính công khai, minh bạch, phù hợp thông lệ quốc tế. Đồng thời, giúp cho các cơ quan, tổ chức và nhân dân có thể kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả hoạt động tài chính của nhà nước trong từng năm tài chính. Chính vì vậy yêu cầu đối với thông tin của Báo cáo cung cấp thông tin tài chính, Báo cáo tài chính nhà nước phải phản ánh trung thực, khách quan, hợp lý; đảm bảo tính nhất quán, liên tục và tính so sánh.

Nội dung trong việc lập Báo cáo thông tin tài chính huyện và trách nhiệm của các cơ quan đơn vị.

BCTCNN được KBNN các cấp tổng hợp, lập trên cơ sở các Báo cáo cung cấp thông tin tình hình tài chính do các cơ quan, đơn vị theo qui định tại Thông tư 133 cung cấp.

Đối với cấp huyện lập Báo cáo thông tin tài chính huyện (bao gồm: Báo cáo tổng hợp thông tin tình hình tài chính huyện; Báo cáo tổng hợp thông tin kết quả hoạt động tài chính huyện; Báo cáo tổng hợp thông tin lưu chuyển tiền tệ huyện; Thuyết minh Báo cáo tổng hợp thông tin tài chính huyện).

Các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm cung cấp thông tin, tiến hành lập báo cáo tình hình tài chính của đơn vị mình gửi KBNN. KBNN huyện là đầu mối tiếp nhận các báo cáo; kiểm tra, đối chiếu; tổng hợp và lập Báo cáo thông tin tài chính huyện. Các qui định về nội dung, phương pháp lập báo cáo; hình thức, mẫu biểu, thời gian gửi báo cáo; quy trình gửi, tiếp nhận báo cáo...KBNN hướng dẫn chi tiết, hỗ trợ các đơn vị trong quá trình thực hiện.

KBNN huyện gửi Báo cáo thông tin tài chính huyện cho KBNN tỉnh để tổng hợp, lập BCTCNN tỉnh. Đồng thời gửi UBND huyện, Phòng tài chính huyện để khai thác sử dụng thông tin phục vụ cho công tác quản lý.

Để triển khai công tác lập BCTCNN cần có sự phối hợp và thực hiện của các cơ quan đơn vị liên quan. Cụ thể, các cơ quan đơn vị cấp huyện có trách nhiệm tham gia trong công tác lập, cung cấp thông tin để lập BCTCNN gồm: KBNN huyện, Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện, Chi cục thuế khu vực; UBND xã, thị trấn; các đơn vị dự toán cấp I thuộc cấp huyện và các đơn vị trực thuộc (nếu có).

Trường hợp các cơ quan, đơn vị, tổ chức không chấp hành đầy đủ, kịp thời chế độ cung cấp thông tin cho KBNN theo quy định, KBNN thực hiện tổng hợp, báo cáo các cấp có thẩm quyền để công khai danh sách và tạm dừng chi ngân sách của các cơ quan, đơn vị này theo quy định tại Khoản 3 Điều 9 của Nghị định 25.

Đinh Văn Ký – PGĐ KBNN Kon Rẫy  
     
Số lượt xem:263
 Các tin khác:
      Icon  Danh mục các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, cấp huyện và cấp xã
    TÌM KIẾM
 
    BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
Bản đồ Huyện
VIDEP CLIP
Rao vat, viec lam Kon Tum Nhà đất Kon Tum, nha dat kon tum
Trang chủ   |   Góp ý      |   Đăng nhập   
  Trang thông tin điện tử huyện Kon Rẫy là thành phần Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
    Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân huyện Kon Rẫy 
    Người chịu trách nhiệm chính: Ông Võ Văn Lương – Chủ tịch UBND huyện Kon Rẫy. 
    Quản lý thường trực: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Kon Rẫy; Email: bttkonray@gmail.com; Điện thoại: 0602218696
Phát triển:TNC